Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-05-01)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 1ste Maj 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Kancellipræsident Kaas vil under ét indmelde til Deres Majestæt hans Ankomst 1 . Han har givet mig nogle Opdrag, som, naar han ej direkte skulde indmelde samme, følge.

Den Overbevisning om Deres Kongelige Majestæts Tiltro, og at jeg er og skal bevise mig samme værdig, gjør det mig til Pligt, for at forekomme al Misforstaaelse, at ytre med Frimodighed mine Tanker. Kaases Ankomst har og maa foranledige Opsyn. For hans Person er det os, og speciel mig, velkommen at have en Mand af Talent, kjendt i Landet og af en blid Karakter til at raadføre; men Forsættelsen i hans Stilling giver grundet Anledning til den almindelige Mening om Deres Kongelige Majestæts Mistro til Deres Regeringskommission. Har denne fejlet, da er det sket af fejl Ansigt, ej af Mangel paa Overlæg og Aktivitet. Deres Kongelige Majestæt tilgiver min Frimodighed, naar jeg allerunderdanigst ansøger om at blive underrettet om de Grunde, som hertil have givet Anledning; thi jeg bør forsikre, at det bliver let at anføre Grunde, som, stolende paa Deres Kongelige Majestæts sædvanlige Overbærelse, vil retfærdiggjøre s. 58 vores Fremgang som Embedsmænd. Kaas skal betragtes af mig som en Mand, der har Deres Kongelige Majestæts Tiltro, og vi alle skal som Mænd raadføre og beslutte efter bedste Overbevisning. Af en til Oberst Posse afsendt Skrivelse vedlægges en Afskrift. De erholdte Efterretninger, til Dels af de svenske Aviser, have foranlediget samme. Jeg ønsker inderlig, at Darre snart maatte komme til Gothenborg for at afslutte Vaabenstilstanden, eller jeg erholdt anden Instruktion. Jeg tror ej at kunne tilstaa Vaabenstilstanden, naar Rusland atter har begyndt Fjendtlighederne. Disse Venner har jeg i alle Tilfælde ej gjærne for nær ved vores Grænser. Jeg sender atter en Emissær til Stockholm til Armfelt. Maatte ikkun Frankrig ej have Rusland alt for meget nødig! 1

8

Efter at dette var sluttet, havde jeg en Konversation med Kaas. Jeg er pligtig at tilføje. Deres Kongelige Majestæts Tiltro stoler jeg paa, fordi jeg er overbevist ej at være samme uværdig. Det er mig kjært at have en Mand af Talent, og som er orienteret, at arbejde med. Har hans Forsættelse gjort Opsyn, da skal jeg vist gjøre alt muligt for at bortrydde alle overdrevne og fejlagtige Betragtninger. Deres Kongelige Majestæt haver redelige og aktive Mænd i Deres Regeringskommission. Sikkert vil de som Mænd altid handle til ét Maal efter Pligt uden Bihensigter! Jeg kjender ikkun det Ønske, at kunne opfylde min Pligt. Dette og min Handlemaade, ledet ved Overbevisning og Ære, vil erhverve mig Deres Kongelige Majestæts Tiltro! I Henseende til de svenske Skibe har jeg alt vovet at udbede mig Deres Kongelige Majestæts Bestemmelse. At nevtrale Skibe maatte tilstaas nogen Lettelse i Henseende til den paabudne Kavtion, er unægtelig ønskeligt, ja nødvendigt. Jeg indstiller, om Deres Kongelige Majestæt maatte behage at overlade til Deres Regeringskommission at bestemme en Afgift efter visse Grundsætninger, hvorved Kommissionen ej maatte blive bunden Hænderne for meget. Norges Vel kræver det.

Posten kan vel afgaa ugentlig igjennem Sverig ved den afsendende Kurér? Herover udbedes Deres Kongelige Majestæts Resolution. Darre imødesér jeg med Længsel. Ikkun han, tilstrækkelig orienteret, kan afslutte Vaabenstilstanden, hvis Paaskyndelse er vigtig. Ved Direktør Bagge, som gaar til Stockholm, skal jeg tilskrive Adlersparre eller Platen under Haanden og ytre bestemt den af mig ofte ommeldte Idé, at Deres Kongelige Majestæt efter min Formodning antager Kronen under den ommeldte modererede Konstitution.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.