Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-05-12)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 12te Maj 1809 1 ).

Deres Durchlauchtigheds Depeche af 1ste Maj haver jeg rigtig imodtaget. Det glæder mig, at De er overbevist om min Tillid og sande Agtelse, som De saa aldeles fortjener, men jeg tror ej at have kunnet give Dem et større Bevis paa mit Ønske at lette Dem Deres saa utallige Byrder, end ved det jeg haver sendt Dem en Mand, som haver alles Agtelse, som kjender Forretningerne, og som med Glæde arbejder under Dem, og som De med Tryghed kan stole paa i alle civile Forretninger. Den afgangne Stiftamtmand kan vist nytte i ethvert Embede, hvor ej øjeblikkelig Beslutning eller Frygt for Ansvar trykker ham; thi han er en redelig, duelig og virksom Mand i alle andre Begivenheder.

Dersom Vaabenstilstanden ej alt ved Imodtagelsen af denne Depeche paa ny er sluttet, da er det bedst, at lade denne Sag bero ved den gamle Vaabenstilstand og blot udsætte Fjendtlighederne indtil videre. At hjælpe Bonden ved at lade hjempermittere en Del af Mandskabet i Pløje- og Saatiden, er meget fornødent.

De fra Rusland komne Efterretninger gaa ud paa, dels at Rusland ingen Fred vil gjøre med Sverig, dels at de finde, at vi ej have medvirket nok mod Sverige. Armeen i Finland er med 5 Batailloner forstærket, og de forlange vores Medvirkning.

Fra Paris skriver man, at enhver føler det nyttige af Foreningen med en Stat, som bestod af et helt, nemlig de 3 nordiske Riger; men Kejser Napoleon vil vinde Rusland og derfore ej blande sig nu i de nordiske Anliggender; kanske kan jeg bevæge Napoleon efter det lykkelige Udfald, Krigen synes at tage i Tyskland, til at tale et mere bestemt Sprog.

Imidlertid er det besynderligt, de Svenske tale i Petersborg ej om andet, end at vi ville gjøre alt for dem, ja at de haver Fred med os; det samme Sprog fører de her om Rusland.

Russerne have aldrig udladt sig med, paa hvad Fod de ville have Sverig efter Freden, omendskjønt de i Stockholm have talt anderledes og temmelig bestemt foreslaaet Hertugen af Oldenburg til at blive Konge i Sverig.

Private Breve maa gjærne afsendes med Kurererne, men ordentlige Posters Gang kan for Tiden og efter de anførte Omstændigheder ej begyndes paa.

8*

s. 60 Skade er det, at vi ingen Gesandt kan sende til Rigsdagen, da hverken Rusland eller Frankrig gjør det, men man maa vente paa, hvad Del Napoleon tager, naar han er færdig i Tyskland.

Deres hengivne
Frederik R.