Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-05-07)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 7de Maj 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

En svensk Parlementær overbragte mig i Gaar den i Afskrift vedlagte Skrivelse fra Oberstlieutenant Adlersparre med det tillige i samme ommeldte og i Gjenpart følgende Bilag 1 .

s. 61 Herpaa gav jeg det Svar, som ligeledes allerunderdanigst vedlægges 1 .

I øvrigt har jeg herved skullet indmelde følgende og indstille sammes Indhold til Deres Majestæts allerhøjeste Resolution:

1) Fra Kommandør Fisker er bleven foreslaaet i næstkommende September Maaned ved Hjælp af de fra Danmark forventende eller, i Mangel heraf, med de herværende 3 Brigger og med 2 à 300 Jægere og Soldater her fra at forsøge en Entreprise til en Overrumpling af Helgoland. Jeg holder denne Idé i den ommeldte Tid af Aaret, fornemlig naar vi have Vaabenstilstand med Sverig, og naar Øen strax kan provianteres for et Aar, for intet mindre end uudførlig, et Fore tagende, som vilde gjøre England ubodelig Skade; men dertil udfordres: a) at hele Hensigten holdes yderst hemmelig, b) at kort før den ommeldte Tid duelige Lodser og Folk, som nøje ere bekjendte med det daværende lokale, under et eller andet Paaskud opsendes, c) at i en af de Havne ved Elben eller Ejderen, Glückstadt, Tønningen, den fornødne Proviant altid var færdig, til den ommeldte Tid indlosset, for at afgaa paa første Vink. Norges Providering giver s. 62 Anledning til at skjule dette, naar altid et bestemt Forraad maatte til den Ende findes færdig og bestandig kompletteres i ommeldte Havn, men til den Tid pludselig lægges Embargo paa de dertil bestemte tilladte Skibe. Saaledes indstilles denne Kommandør Fiskers interessante Idé til Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Resolution.

2) Kaas’s Rapport vil overbevise Deres Kongelige Majestæt om, at her ingen Intriguer finde Sted, og at her i det mindste ej er fejlet af Mangel paa Energi og Aktivitet! Nationen er trofast, som jeg ofte har forsikret! Ideen af Oprør er latterlig, naar man kjender Nationens Karakter. Foruden at bruge Bajonet indestaar jeg Deres Kongelige Majestæt for at ville dæmpe ethvert saadant Opløb ved at tale med Folkene, saa længe ej den yderste Hungersnød bringer til Fortvivlelse, og derfor ere vi for det første sikret. Der har intet Spor været af Insurrektion her i Landet, og jeg maa frimodig ytre, at jeg holder dette almindelig i Kjøbenbavn udspredte Rygte ikkun for en Intrigue! Deres Kongelige Majestæts norske Nation fortjener Deres Tillid i hver Henseende, og jeg vover at haabe, at Deres Majestæt er forsikret, at det ej skal fejle fra mim Side paa Standhaftighed og Konduite til mine Pligters Opfyldelse. Denne Ytring er foranlediget ved flere fra Kjøbenhavn komne Beretninger. Regeringskommissionens Medlemmer skal altid som Mænd fremgaa til ét Øjemed i deres Pligters Opfyldelse i Deres Kongelige Majestæts og Landets Tjeneste, og derfor ere vi fornøjede at have en Mand af Talent, og som er orienteret, til Medarbejder; han føler dette med os. Intriguer skal sikkert her ej skade Deres Majestæts Interesse.

3) Jeg har imodtaget i Gaar Deres Kongelige Majestæts Befalinger med Thygeson. Jeg indsér, at her ingen Tid er at tabe, naar vi skal reddes. Jeg har til den Ende givet tydelige Vink, som Deres Majestæt vil finde i min Skrivelse til Adlersparre. Skriftlig kunde jeg intet mere gjøre foruden at kompromitteres. Jeg afsender altsaa i Morgen en Emissær til Stockholm for mundtlig og indirekte at lade nogen af Hovedmændene, som er tilforladelig, for saa vidt orientere, at de indsé, at deres Selvstændighed og Frihed, ja Hovedmændenes egen Existens og Indflydelse alene dependerer af den raske Beslutning at vælge Deres Majestæt, forinden de imodtager Ruslands Bydende, indirekte at give dem at forstaa, at dersom Rusland først har afgivet dets Beslutning, Deres Kongelige Majestæt da ej mere vilde kunne handle imod Deres Allieredes Beslutning, alt som min Formening, foruden dertil af Deres Majestæt at være bemyndiget. Had mod Rusland, Frygt for at tabe deres Existens og deres Rettigheder, egen Æresfølelse, haaber jeg, skal, naar vi ej komme for sildig, føre til Maalet. Jeg har med Kaas gjennemgaaet det vedlagte Project; vi ere enige i, at 2den, 9de og 30te § i første Afdeling maa forandres, naar de ere overbeviste og overtydes om Nødvendigheden deraf. Vi ere enige, at flere andre §§ burde være anderledes; men man tør ej gaa altfor nær. Vi lade dem mærke nogen Tendens til Enevoldsmagt, vi opirre dem, naar man ej vil risikere alt; thi jeg er pligtig s. 63 frimodig at ytre, Deres Majestæt har, saa ønskelig det end var, intet Parti af Vigtighed i Sverig. Der vil være flere, der forsikre Deres Majestæt det modsatte; men jeg frygter, ja er næsten forvisset, at deres Angivende er falsk. Der er ingen Tid at tabe, Deres Majestæt, naar vi, om det endnu er muligt, skal reddes! Det meste er Form; i øvrigt er det let for en Regent af Energi, som har gjort sig elsket, efterhaanden at bevirke Forandringer, som successive føre til Maalet. Foruden Foreningen er vi tabt, Deres Majestæt, og vi maa have alt, naar vi ej skal være indviklet i de øvrige Krige, som forestaa imellem Rusland og Frankrig, naar vi skal blive reddet fra hine Magthaveres Lænker og ej efterhaanden af dem skal underkues, naar vores Fædrenelands Selvstændighed og Existens skal erholdes. Maatte de Motiver, som lede min Fremgang, vinde Deres Majestæts Bifald. Særdeles nyttigt vilde det være, naar jeg, om endog incognito, havde kunnet komme til Stockholm. Maatte Darre endelig have Vaabenstilstanden afsluttet, og maatte jeg endnu i disse Dage kunne erholde den hos Deres Majestæt ansøgte Tilladelse.

4) De ved Kaas anførte Bemærkninger ere for det meste anførte i det oven meldte. Hvad Rigsretten angaar, da maa dette modificeres, hvilket maa og vil betydes dem, det øvrige er for det meste Form eller tør virkelig paa de anførte Grunde ej røres ved. Naar Hensigten først er opnaaet, finder sig det øvrige let. Maatte jeg i disse Dage kunne komme til Stockholm. Tillade Omstændighederne det, at Darre er tilbage, da vover jeg det incognito. Darre maa tilbage; thi han har maattet ankyndige, at han skulde afslutte Vaabenstilstanden; jeg kan altsaa ej afsende en anden Officer. Jeg skal imidlertid her fra til vores Fædrenelands Redning, det ommeldte Øjemed, gjøre, hvad jeg kan.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.