Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-05-15)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 15de Maj 1809 1 .

Min kjære Kaas! Omendskjønt den foreslagne Konstitution aldeles ej behager mig, saa tror jeg dog at burde bringe Staten dette Offer at imodtage den, dog altid med den Betingelse, at jeg blot antager den for saa vidt, at den ej hindrer mig i min Pligters Opfyldelse som Konge til Danmark og Norge. Denne Deklaration er tids nok at gjøre, naar Sagen kom saa vidt, at Kronen blev mig tilbudt.

Maatte nu blot Kejser Napoleon, af Skaansel for Rusland, ej udsætte at bestemme sig; thi da vil det indtræffe, enten at Kronprinsen bliver valgt til Konge og Hertugen af Sødermanland til Regent, og det med den allerindskrænketste Myndighed, der kun lader sig tænke, eller og at Rusland faar sit Yndlingsproject udført, at sætte en Konge af det holstenske Hus paa den svenske Trone, og det med en Konstitution, hvorved Hænderne bindes paa ham, og at Rusland bliver Sverigs Leder i alt; og da tænke man sig det Tilfælde, at Rusland og Frankrig komme i Krig mod hinanden; hvilken Stilling komme vi da i? Den skrækkeligste, der lod sig tænke!

Det har glædet mig at se den Maade, De er bleven modtagen paa, og jeg er vis paa, at umulige Ting ved Deres Iver kan gjøres mulige.

Jeg er nu i Begreb med at træffe en Indretning, hvorved Norge paa en mere systematisk Maade kan forsynes med alt, det behøver, saa vel for Sø- som Landmagten, som og til Stædernes Forsyning 2 ; thi der er sket meget, og Anstrængelserne have været store, men en Fejl er indtruffen, den nemlig: hver Gren har sørget for sig, og derved ere forskjellige Grene af andre blevne tilsidesatte. Skibene ere blevne brugte til en Ting, som i det Øjeblik var mindre fornøden end en anden, etc. Rentekammeret og Feltkommissariatet have ofte krydset sig.

9*

s. 68 Jeg ønsker meget, at de Forslag, Regeringskommissionen maatte have i den Anledning, blive mig direkte sendt, for at jeg kunde ordne det hele. Særdeles maa jeg bede Dem, ej at tænke sig andet, end at Krigen med Sverig blev fortsat, thi ellers bliver vore Planer ej sikre, og kanske gjøre to Planer, én, naar Sverig er forbunden med Norge, og én, naar det er afskilt fra samme; thi da tør man haabe at gaa sikkert.

Frederik R.