Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-05-22)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 22de Maj 1809 1 .

Jeg takker Dem meget for Deres Depecher af 14de og 17de Maj. Den Varme, De deri ytrer for den gode Sag, kan ej andet end være mig en ny Forsikring om Deres ubrødelige Venskab for mig og sande Hengivenhed for min Tjeneste. Altid skal jeg erkjende det, som jeg bør.

Omendskjønt jeg efter Kongens Afsættelse med flere Omstændigheder ej tvivler mere om det, jeg længe ventede, nemlig, at de Svenske ej mente det ærligt, saa er det dog muligt i Tilfælde, at Napoleon taler, at Sagen kan faa en bedre Vending for Fædrelandet. Rusland haver forsikret os ej at ville have andet af Sverig end Finland, og at de skulle afbryde fra England og lukke deres Havne for disse Sørøvere, at de vilde, at vi ingen Fred gjorde med Sverig uden dem, ligesom de helligen forsikrede det samme, nemlig ej uden vores Vilje at gjøre Fred. End videre, at Lagerbjelke haver sagt til Alopæus, at de Svenske kanske tager Hertugen af Oldenburg til Konge i Tilfælde, at Rusland vilde afsige Prætensionen paa Finland; men det vilde Russerne paa ingen Maade.

De Svenske have søgt at stifte Splid imellem mig og mine Allierede ved at fortælle dem, at med mig havde de Fred. Selv Oberst Posses Brev til Dem viser tydelig, med hvor megen Loyalitet de handle, da han giver sit Æresord paa, at han véd, at Russerne s. 74 vil have Fred med de Svenske. Adlersparres Ærlighed er lige saa lidt at bygge paa, og indstændig beder jeg Dem, ej at tro disse falske Mennesker. Ligeledes er det Usandhed, at Napoleon havde fritaget dem for at lukke deres Havne, hvilket jeg fra mere end én Kanal véd.

10

Med de Svenske skal handles med Bestemthed og Høflighed, men deres foragtelige og nedrige Handlinger kan og vil jeg ej rose; vi ere endnu deres Fjender, og dette skal og maa vedblive, indtil de lukke deres Havne. Opirrer dette dem, saa faar det være, men Statens Tarv fordrer det; deres Sammenhæng med England vedbliver i ét og alt, og dette er dog en Nødvendighed, at de ophører med. De maa aldeles og bestemt tale til dem i denne Tone, som er det eneste og første Skridt, de Svenske kan gjøre for at vinde dem Allierede, nemlig ved at lukke deres Havne for England og aldeles bryde med England.

I Spanien balancerer det; men kommer England ej snart med betydelig Forstærkning til Lissabon, er det med Portugal forbi.

Østerrigernes Tab er betydeligt, og snart ere de Franske for anden Gang i Wien.

Efterretningerne om Schill ere, at han med 16 à 1800 Mand er paa Marchen til Hamburg; de Hollandskes Antal er ubetydeligt; men jeg haver truffet saadanne Foranstaltninger, at det vil bekomme ham ilde, i Fald det lykkes vore Tropper, som jeg haaber.

Paa Romsø ved Fyen ere 93 Fanger blevne gjorte; de Engelske mistede desuden 20 Mand; samtlige Fanger ere alt i Fyn.

Deres Forslag, at lade ved svenske Skibe bringe Salt til Norge, bifaldes aldeles.

Deres altid hengivne
Frederik R.