Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-05-28)

Fra Samme til Samme.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 28de Maj 1809 1 .

I Sverig er da Aristokratiet paa sin højeste Spidse, og den hele Tendens synes at være, hellere at opofre deres Fædrelands Vel, end at give efter i et System, som Erfarenhed haver lært at være af det farligste Slags. At dette kan have Bestand, derpaa tvivler jeg meget; imidlertid ere Følgerne de samme. Sverig maa da med Nødvendig s. 75 hed lære det, som samme burde have vidst længe, nemlig at et forandret System er Hovedsagen. Til den Ende bør den sluttede Vaabenstilstand med den svenske Armé ej vare længere, end at Russerne indrykke i Sverig; thi da er det vigtigt at tage Gothenborg, og de dertil grænsende Søstæder til Wenersøen besættes, hvilket da strax og uden Ophold maa ske. Rusland forlanger blot, at de Svenske skulle bryde med England og afstaa Finland; det vil ej have Sverig, men lover helligen, at Danmark skal i det mindste beholde de Provinser, det besætter.

Kejser Napoleon har taget Wien med Kapitulation og gjort deri 10 000 Mand til Fanger. I Italien synes det og, at de Franske sejre. Erkehertug Carl har ej hindret Pontecorvos og Davouts Forening; dette vil vist skade hans videre Operationer.

Det Schillske Korps, bestaaende af 2000 Mand, som til Dels ere væbnede med Piker og Geværer, men har 500 gode Husarer og 14 Kanoner, truede for nogle Dage Holsten med et Indfald; nu skal han være i Nærheden af Wismar, og med det Korps, jeg haver i Holsten, haver jeg ladet besætte Lübek og Ratzeburg. Hollænderne have koncentreret sig med 2600 Mand ved Mölln; kanske kan vore Tropper endnu ved en rask Fremmarche faa dette Korps fangen.

De Engelske konvojere meget stærkt i Aar. Igjennem Bæltet er alt passeret en Konvoj af 100 Koffardiskibe; her er 64, som endnu vente paa god Vind. De Svenske ere forenede her med Englænderne; disse sidste have faaet en Fregat meget ilde tilredt i Bæltet af vore Kanonbaade, og den Landgang, de vilde gjøre paa Øerne Omø og Egholm, er tilbagedreven. I øvrigt haver jeg intet at melde Dem og slutter med de bedste Ønsker for Dem.

Deres hengivne
Frederik R.