Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-05)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 5te Juni 1809 1 .

Jeg haver rigtig modtaget Deres Rapporter, daterede den 24de og 28de Maj. De ere mig et nyt Bevis paa Deres Venskab for mig personlig og paa Deres Hengivenhed for Fædrelandet; men paa de svenske Fortællinger haver jeg aldrig bygget. De Mænd, som De er i Forbindelse med, ere sleske. Den gamle Armfeltske Plan, at rive Norge fra Danmark og forene det med Sverig, er Planen, og, for nu at gjøre Sagen fuldkommen, sætte Hertugen af Sødermanland paa Tronen og give ham en engelsk Prins til Successor. Dette er Spillet af den svenske Adels Underfundighed.

Jeg beder Dem ej mere at negociere; det er til ingen Nytte, men strængt at følge mine Instruktioner, være beredt at angribe, enten naar jeg sender Dem Befalingen, eller naar De erfarer, at Russerne angribe, holde dem op uden at negociere, give dem høflige Svar, søge at sikre dem fra Norge, imedens jeg behandler dem koldt, ere de bedste Midler; thi da faar man Tid at tvinge dem, eller og at virke hos Napoleon. Naar dette følges, saa er jeg vis paa et lykkeligt Udfald. Opfyldes dette ikke, da er alt umuligt, og haaber jeg dog at hjælpe mig, omendskjønt min Stilling bliver vanskelig, ja saare prekær.

Endnu kjender jeg intet andet til Expeditionen fra England imod os, end at Anholt er taget, hvilket er ubehageligt, men dog ej af megen Vigtighed. Tropper bemærkes ej hos Englænderne. De konvojere Koffardiskibe, og det med overdreven Forsigtighed, aldrig mere end 60 til 70 ad Gangen. Igjennem Bæltet er 2 Konvojer passeret, og én igjennem Øresund. Mere end 134 Skibe, nemlig Koffardimænd, ere ej passerede.

Deres altid hengivne
Frederik R.