Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-08)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 8de Juni 1809. 1

Deres Depeche af 3dje Juni haver jeg rigtig imodtaget. Jeg frygter, at mine foregaaende Befalinger enten ej maa have været tydelige, eller i det mindste ej have kunnet indflyde Dem den Tiltro, som s. 83 er mig som Fyrste og Chef af mine Armeer mere vigtig end den blinde Lydighed, jeg fordrer af mine Undergivne.

Deres Samtale med Oberst Posse havde jeg ønsket at have været mindre bestemt. Norge og Danmark ere ét. Disse Riger regeres af én Konge, men dette fordrer Unitet i Handlingerne, og hvorledes kan dette tænkes, naar forskjellige Avtoriteter have en anden Maade at handle paa, end den, Regeringen bruger? Jeg maa endnu en Gang bede Dem at følge mine Befalinger af 28de Maj og 5te Juni dette Aar og ej deri at gjøre nogen Forandring. Som den, der i mange Aar haver kjendt Dem, som den, De altid ansaa, da vi begge vare indtraadte i Verden for at handle og fra vores Ynglingsalder, for at være Deres Ven, og som aldrig skuffede Dem, siger jeg Dem, at de Svenske ville bedrage Dem. De vil holde Dem til at sidde stille, imedens Russerne angribe. De sige til Russerne: „Med Prins Christian August ere vi enige“, og Ruslands og Frankrigs Fjendskab er ej at undgaa. Jeg venter strax en Kurér fra Dem igjen for ej alene at tilkjendegive mig denne Depeches, men ogsaa den af 28de Majs og 3dje Junis rigtige Imodtagelse.

Deres hengivne
Frederik R.