Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-17)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 17de Juni 1809. 1

Deres Durchlauchtigheds Depeche af 10de Juni modtog jeg den 15de hujus. Jeg maa befrygte, at De aldeles ej forstaar de af mig givne Befalinger. Til den Ende giver jeg Dem følgende Forskrift:

a) Saa snart De erfarer, at Russerne ere indrykkede, tager De følgende af Sverigs Grænser og Provinser i Besiddelse, nemlig: Bohuslehn, Gothenborg, Wenersborg, Carlstad og Klaraelven.

b) De kan stole paa min Bistand, dersom det blot er mig muligt.

c) Dette gjøres efter min Befaling og som Allieret af Rusland. Conjunctim med de Svenske kan dette aldrig ske, da det involverer en Urimelighed, siden de ere vore Fjender.

Dersom Deres Durchlauchtighed endnu ej forstaar min Mening eller kan udføre den, saa haver De uopholdeligen at rejse her hid, paa det at jeg kan afgjøre det mundtlig med Dem, som min Pen har været for svag til at tydeliggjøre for Dem.

Som Statsbestyrer og øverste Feltherre bør altid arbejdes efter mine Grundsætninger. Disse og ingen andre bør være Rettesnor for Deres Handlinger. Enhed i Statsbestyrelsen er det, hvorpaa det kommer an, og alt andet er unyttigt. Dersom dette ej var Tilfældet, behøvedes næppe nogen Konge. Men denne Enhed, og at ingen kan eller tør handle anderledes end efter Kongens Vilje, dette er det, der gjør en Statsbestyrelse lykkelig.

De ytrer Dem end videre med, at Kejser Alexander skal bestemt erklære sig. Mig synes, at han ej bestemtere kan erklære sig for nogen, end han gjør det for os. Saa længe Alexander har Romanzoff, saa kan man være rolig. Lad os dog benytte dette Øjeblik, hvor vi kan forlade os paa Rusland, hvorvi ej kan støde Kejseren, og hvor vi maa handle i Forening med ham for at erholde noget.

Sverig har foreslaaet Rusland at begynde Negociationerne om Freden! men disse ere af Rusland afslaaede, indtil at Sverig først bestemt erklærede sine Havne lukkede for England og lover at erklære sig imod England.

Jeg er af Kejseren indbuden at tage Del i Negociationerne og bestemt at gjøre de Prætensioner, jeg maatte ville gjøre, hvilket Rusland lover at soutenere, da Kejseren ingen partiel Fred vil slutte.

End videre, at Rusland haver gjort et Korps af 800 Mand til Fanger og taget 22 Kanoner fra de Svenske, vores fælles Fjende.

s. 86 Disse Efterretninger haver jeg faaet ved en Knrér fra vores Minister Kammerherre Blome, til hvem jeg afsender strax Fuldmagten tillige med Instruktionen til at indlade sig i Negociationerne, naar disse begynde.

Deres hengivne
Frederik R.