Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-22)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 22de Juni 1809. 1 )

Jeg haver med megen Glæde imodtaget Deres Durchlauchtigheds Rapport, dateret den 14de d. M. Det glæder mig, at blot Udtryk havde kunnet et Øjeblik tilvejebringe en Uoverensstemmelse imellem Deres og min Maade at ansé Tingene paa.

Jeg approberer aldeles, at De handler i Forening med det Nordenfjældske. Dette Korpses Bevægelse til Jemteland og Herjedalen er derfor saare vigtig, da De bringer Deres Armékorps i Forbindelse med Russerne. Alle Rygter fra Sverig vidne om, at Russerne ere fra Torneå og Umeå rykkede frem. Kommandørkapitajn Soiling har hørt det samme hos Gjæstgiveren i Helsingborg. Imidlertid ere de Efterretninger, De kan faa fra selve Sverig, nu sikrere end de, man kan give Dem her fra betræffende Russernes Fremmarche.

Jeg skrider nu til Besvarelsen af de gjorte Spørgsmaal.

1) Naar De skal ansé Sverig for angreben? Dette maa De gjøre, saa snart De erfarer, at Russerne rykke frem fra Umeå og Torneå, og at disse Kolonner nærme sig hinanden.

2) Hvad der skal loves de Svenske ? Mig synes ej, at man kan love dem noget bestemt; thi havde de underkastet sig, da havde der kunnet været talt om, paa hvad Maade og efter hvilke Grundsætninger de vilde vælge mig; men nu synes Sagen forandret.

Om end hoslagte Papir 2 ) ej aldeles kan anvendes i dette Tilfælde, saa dog, da det var bestemt at bruges af mig forrige Vinter, i Fald jeg var kommen til Sverig, vil det dog interessere Dem og vejlede i denne Henseende.

3) Ved alle de Efterretninger, jeg haver kunnet indsamle betræffende Napoleon, da har han aldeles udsat alt, hvad de nordiske Anliggender betræffer, indtil at den store Krisis i Evropa imellem ham selv og Østerrig er endt. Alt 14 Dage staa begge Hære imod hinanden. Napoleon har Donauen i sin Magt fra Regensburg til Presburg, er forenet med den italienske Armé og haver en Armé, som marcherer fra Leipzig paa Dresden og Bøhmen.

Erkehertug Carl staar nordost for Wien og har samlet sig meget stærk; ligeledes er Erkehertug Johan i Ungarn.

Tyrol er i Insurrektion, og disse strejfe til imod München.

s. 93 4) Ved Indrykningen i Sverig vil det være godt strax at have Mænd, der kan handle med de civile Embedsmænd i Sverig, og som kan føre den hele civile Administration. Dertil avtoriserer jeg Dem at bruge Præsident Kaas, som kjender begge Lande, er redelig, klog og rask Embedsmand.

Kammerherre Rosenkrantz, som besidder Deres Tillid, kunde De ved Regeringskommissionen tillige konstituere til Stiftamtmand i Kaases Fraværelse.

Jeg slutter med de bedste Ønsker for Dem og beder Dem at være forvisset om mit Venskab for Dem.

Deres altid hengivne
Frederik R.