Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-06-22)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 22de Juni 1809. 1 )

Min kjære Kaas! Efter at have adtrykt mig med al den Bestemthed, som jeg i Kraft af min Stilling burde det, er jeg bleven tilfreds nu; thi enten føler man sig selv af Vedkommende skuffet, eller man har fundet, at Lydighed er bedre end Offer. Imidlertid er jeg vis paa, at en falsk Anskuelse af Sagen i sit hele Omfang med Iver til at gavne har misledet den duelige og ædle Mand.

Jeg skal nok gjøre, hvad jeg kan, for Norge. Deres Forslag i Anledning af Provianteringen fortjener megen Overvejelse. Jeg vil derfor strax høre de i Jylland kommanderende Søofficerer. Men jeg maa ej dølge for Dem, at det vil være vanskeligt at samle i dette Øjeblik store Transportflaader paa de jyske Kyster, hvor Havnene ej ere de bedste, og hvor Blokade saa let lader sig udføre. Ligeledes forekommer det mig vanskeligt ved Rekognoscerfartøjer at bestemme Farten paa Norge; thi den Vind, der ofte gjør Krydsning af Fjenden vanskelig, gjør det ogsaa vanskeligt at afgaa fra Jylland; desuden kan Rekognoscerfartøjerne ofte finde Søen fri og melde det, naar man dog kanske paa Transporten forefandt Krydsere, som ved Forandring af Vinden atter kunde være ankomne. Jeg har tilskrevet Prins Christian August, at ved Indmarchen til Sverig er han avtoriseret at bruge Dem for den civile Administration i Landet, ligeledes, at Kammerherre Rosenkrantz i dette Tilfælde er konstitueret som Stiftamtmand, hvilket da af Regeringskommissionen maa udføres.

Jeg slutter med Forsikring om min Hengivenhed for Dem.

Frederik R.