Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik Julius Kaas (1809-06-20)

Fra Kaas til Kongen.
Christiania, den 20de Juni 1809.

Allernaadigste Konge!

Fra den kongelige interimistiske Regeringskommission vil Deres Majestæt allernaadigst modtage en Forestilling angaaende et Forslag fra en nordamerikansk Kjøbmand, som befandt sig om Bord paa et af denne Nations til Norge opbragte Skibe, hvorved han tilpligter sig at tilbringe Norge Korn med flere Fornødenheder fra Nordamerika, naar han maatte forsynes med Lejdebrev, som sikrede Skibene for Opbringelse af danske og norske Kapere med mere.

Sagen forekom Regeringskommissionen af den Vigtighed for Norges Forsyning, at den formente at burde desangaaende indhente Deres Majestæts allerhøjeste Befalinger, og det Motiv, som i Særdeleshed har bevæget mig til ogsaa at give min Stemme, endskjønt det ikke ganske har vundet mine Kollegers Bifald, er om muligen at faa Reglerne for den nevtrale Skibsfart nærmere og mere positivt bestemte med Hensyn til den Forskjel, der bør gjøres mellem de Skibe, som gavne os ved at tilføre Landet sine første Nødvendigheder, og de, som blot tænke paa at gavne sig selv ved at søge de Produkter, som de tiltrænge. Den nevtrale og fornemmelig den amerikanske Skibsfart kan, saaledes som den nu føres, ikke betragtes som noget saa godt for dette Land, men kunde muligen blive det, naar man formaaede at gjøre vor Interesse til uadskillelig fra deres; de fleste af deslige Skibe, endog franske fra Ostende, komme enten baglastede eller tilladede med Ting, som Landet, ved vor nærværende Pengekurs, kan og bør undvære. Deres Hovedformaal er blot at erholde Norges vigtige Trælast, og hvem begriber ikke, at denne, endog af de fra Ostende kommende, tilføres England paa direkte eller indirekte Vej. Saaledes trækker da vor Fjende Fordele for sig, i det han arbejder for sin Plan, om muligt, at udhungre Norge.

Jeg skulde derfor være af den allerunderdanigste Formening, at man bør saa meget muligt facilitere, ja favorisere, de nevtrale Skibes Handel, som tilføre Landet, hvad det høj ligen tiltrænger, men derimod tage strænge Mesurer mod dem, som alene søge vore Produkter uden at tilføre os noget, og det vilde efter min Formening ske, naar det blev allernaadigst befalet, at alle Skibe under nevtralt Flag, som søgte Norge med Korn, Fede- og simple Klædevarer, — en Artikel, hvorpaa der er stor Mangel, og som under vor haarde Himmelegn er lige saa vigtig som Korn, — skulde respekteres af vore Kapere, som, naar de ledsagede dem til nærmeste Toldsted, hvor deres Papirer med videre paa det strængeste. bør undersøges, bleve at ansé som Capteurer i det Tilfælde, at der var lovlig Grund til Kondemnation, men i andet Fald forholdes efter Kaperreglementets Bydende, hvor Skibe uden Aarsag opbringes. Det staar saaledes Kaperne frit at ledsage dem eller ej, men deres Interesse vilde derfor tilsige dem, at de ikke tabte deslige Skibe af Sigte, før de saa’ dem anløbe nogen norsk Havn. Deslige Skibe skulde da forefinde al mulig Velvilje og Under- støttelse fra den kongelige interimistiske Regeringskommission og alle offentlige Avtoriteter mod ethvert Ophold og enhver Fortrædigelse enten fra Capteurer eller andres Side; det maatte tillades dem at indkjøbe og indskibe uden nogen Betingelse alle de Norskes Produkter, som efter Toldanordningerne maa udføres og udklareres til nevtrale Havne, og at Regeringskommissionen, om det attraas, blev bemyndiget til at meddele deslige Skibe, hvis Nevtralitet var undersøgt og bevist, Lejdebreve mod danske og norske Kapere for at sikre saa vel deres Afsejlinger som Retour, under lige Vilkaar. Derimod kan der, saa vidt jeg skjønner, ikke være noget at erindre. Derimod tror jeg, at intet ankommende baglastet Skib maatte tillades at kjøbe eller ind- tage Ladning, uden at stille en sikker Borgen for at ville inden en vis Tid tilbagebringe en Ladning af forbenævnte Fornødenhedsvarer, hvortil vel endnu kunde regnes Salt og Tobak og Brændevin, til Beløb i det mindste af den indtagne Ladnings Værd. Kavtionen burde af Regeringskommissionen ansættes efter Omstændighederne til 50 à 100 Rigsdaler pr. Kommercelæst. Saaledes tillader jeg mig allerunderdanigst at indstille disse mine Betragtninger til Deres Majestæts allernaadigste Bedømmelse og Befaling.

Jeg véd ikke, hvad jeg skal sige om de Svenskes Anliggender. Alle Efterretninger og alle Rejsende berette, at Russerne staa kun 14 à 20 Mil fra Stockholm, at der forefaldt smaa Træfninger til Tab for de Svenske, at der er gjort Vaabenstilstand paa ubestemt Tid, og at vor kommanderende General vil blive valgt til Eftermand for Hertugregenten. At Prinsen skulde medvirke dertil eller antage Til- budet, det tror jeg ikke, det kan jeg ikke tro; hans Erklæringer til mig ere altfor positive, og han er altfor retskaffen og ædeltænkende Mand til at svige sit Ord, sin Konge, sin Ed, sin Pligt! Det, som alene inkvieterer mig, er, at der ikke gjøres nogen Tilberedelse til Marche især med Hensyn paa Transportvæsenet, som er vanskeligt at regulere i Norge af Mangel pea Heste søndenfjælds.

Efter at denne Depeche var færdig, modtager jeg fra Prinsen Efterretning om Russernes Stilling og den indgaaede Vaabenstilstand samt hans Beslutning at udskrive Heste med mere, som han selv allerunderdanigst beretter.

Allerunderdanigst
Kaas.