Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-28)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 28de Juni 1809 3 ).

Jeg takker Dem meget for Deres Rapport af 21de d. M., som jeg imodtog med Artillerimajor, Ridder af Danebroge, Hommel. s. 100 Det er saare vigtigt at erfare med Sikkerhed, hvor vidt Russerne ere; thi alt Ophold vilde være skadelig for Sagen. Det er bedrøveligt, at det, de Svenske havde kunnet gjøre med god Vilje til deres eget Bedste, vil Omstændighederne nøde dem til; og naar Finland kommer til Rusland og en Del af det søndre Sverig falder til Danmark, saa bliver Carl den 13des Rige meget lidet og næppe muligt at soutenere for ham i Tiden.

13*

I det politiske véd jeg intet at melde Dem. Den afsatte Kong Gustav med sin Familie skal snart forlade Sverig og rejse til Schweiz. Af mit Brev til Regeringskommissionen vil De se, at jeg næsten aldeles har approberet sammes Forslag betræffende Lejdebreve til de nevtrale Skibe.

Deres altid hengivne
Frederik R.

Da jeg i dette Øjeblik erfarer af Brev fra Minister Engeström i Stockholm til den herværende franske Minister Didelot det af- givne svenske Svar paa Ruslands Fordring, saa iler jeg at tilmelde Dem samme:

Kongen af Sverig vil ved Negociationer nærmere komme overens om, hvad han vil give for Finland, da han nødig skiller sig fra dette tro Folk. Han kan ej endnu lukke sine Havne for sin Allierede. Han vil gjærne kontrahere efter Ruslands Forlangende med de Allierede af Rusland og afgjøre Sagen med ét og ej partielt. Skulde dette ej antages, henskyder Sverig sig til dets Allierede England, med hvem det da vil staa og falde.

Frederik R.