Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-06-27)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 27de Juni 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Deres Majestæts Befaling af 17de d. M. har jeg imodtaget i Gaar ved Kureren. Jeg tør haabe, at mine med Kommandør Sølling og Major Hommel afsendte Rapporter nu vil være indløbne, og at disse vil give de af Deres Majestæt befalede Oplysninger. Jeg bør tilføje følgende.

Naar jeg har ytret, at jeg haabede, at de Svenske vilde række os Haanden, da har jeg grundet denne min Formodning paa den sikre Formening, at Frygt for Russerne, Uenighed indbyrdes, Misfornøjelse s. 101 med Adelen med mere maatte og kunde benyttes til vores Interesse og til det ommeldte Øjemed. Jeg refererer mig i denne Henseende til mine forrige Meldinger og ansøger Deres Majestæt, at disse maatte komme i Betragtning. Med fast Overbevisning hidindtil aldrig at have tabt de Pligter ud af Øjne, jeg skylder Deres Majestæt som Undersaat og Soldat, — men i denne Overbevisning, og kjendende Deres Majestæts Karakter, holder jeg mig ligeledes pligtig altid med Frimodighed at ytre min Formening over enhver Gjenstand, for saa vidt min Stilling opfordrer mig dertil, — tør jeg tillidsfuld haabe, at Deres Kongelige Majestæt endog fremdeles vil finde mig denne Deres Tiltro værdig, som De hidindtil gav flere Beviser paa Deres Tilfredshed med min ringe, men med den bedste Vilje forrettede Tjeneste, som i 40 Aars Alder vist ej skal forandre min Tænkemaade, men altid vise mig tro min Karakter, grundet paa Ære og Pligtfølelse! I Følge den i mine forrige Meldinger ommeldte Sagernes Stilling og paa flere Grunde tør jeg — saa gjærne jeg end ønskede at kunne benytte Deres Kongelige Majestæts Tilladelse — ej vove at bortfjærne mig fra min Post. Skulde Negociationer begyndes eller Vaabenstilstand afsluttes, da vover jeg at benytte samme. Norges Stilling er for Øjeblikket meget kritisk. Kancellipræsidenten er nu nøje bekjendt med samme. Kunde han eller et andet Medlem af Kommissionen ej paa kort Tid incognito gjøre denne Rejse for mundtlig at referere til Deres Majestæt?

Alt i min sidste Rapport er indmeldt, at Manglen paa Salt er en af de væsentligste, som hverken fra Danmark eller ved indvortes Industri kan tilvejebringes i tilstrækkelig Mængde. I Sverig er det nu at erholde; men dette saa vel som alt andet, altsaa endog de os fratagne Skibe, ere ej at faa kjøbte, foruden at det tillades der hen at udføre Produkter. Vore Bankosedler antages ej i Betaling, fordi de ej kan bruge dem i deres Handel, og formedelst den bestandig synkende Kurs. Fragterne ere uhyre, og det er næsten umuligt at erholde svenske eller nevtrale Skibe til dette Øjemed. Sagen er saa vigtig for Norges Redning, at jeg bør ansøge om Deres Majestæts Resolution, om det er tilladt at lade norske Skibe afgaa til Sverig til dette Øjemed, forsynede med Licence, [og] om det er tilladt at betale det ommeldte Kjøb med norske Produkter, alt under behørig Kontrol af Provideringskommissionen og for sammes Regning?

Efterretningerne fra Sverig og om Russernes Forhold ere modsigende. Bestemte haves ikke, og disse ere vanskelige at erholde i Tide. Vestgøtadals Regiment har været samlet i Wenersborg, men ikkun Rekrutterne ere forblevne samlede for at exercere. Det øvrige Mandskab er gaaet ud af hverandre til Lægderne. „Bohus“ og, for saa vidt jeg tror, „Skaraborg“ ere ligeledes permitterede i Distriktet. Et Kompagni Jægere ved Jemteland er ved Ilmarche beordret til Gefle og Angermanland. Jeg har ladet Frimændene indkalde. General Krogh vil være færdig at rykke ind til den 4de eller 5te Juli. Hovedvanskelighederne, vi have at overvinde, ere: 1) Mangel paa Heste, som til Dels maatte gjøre Marcher af 6—8 Dage igjennem næsten ube s. 102 boede Egne, og Fouragen transporteres paa Kløv. Dette gjør den første Idé mod Dalarne med et nogenledes stærkt Korps uudførlig, naar vi ej skulde finde uventede Ressourcer eller andre Udveje. 2) Mangel paa Penge. Vores Bankosedler gjælder eller antages ej udi Betaling i Sverig. Af Skillemynt, som forsvinder, lige som den gives ud, kan fra Kongsberg ikkun frembringes ugentlig den ubetydelige Sum af 2500 til 4000 Rigsdaler, som ej endda er tilstrækkelig til de løbende Udgifter her i Landet og altsaa næsten altid strax maa udgives, som de tages ind. Naar ingen Produkter udføres, findes ogsaa ingen tilstrækkelig Kredit, og det bliver umuligt at faa svenske Penge eller Sølvmønt opkjøbt. Det er ej alene til Soldatens Lønning, men endog til at benytte de i Gothenborg befindende betydelige Beholdninger, hvadforuden Armeen ej vil kunne subsistere, at disse Penge vil behøves, naar man vil undgaa Rekvisitionssystemet, hvilket er imod Deres Majestæts Vilje og imod Deres Interesse. I det Undertegnede indmelder denne særdeles vigtige Gjenstand, maa han allerunderdanigst ansøge om at blive forsynet med en tilstrækkelig Mængde svenske Penge og en tilstrækkelig Kredit paa Gothenborg paa de nyere Kjøbmandshuse i Kjøbenhavn, da denne sidste, som ommeldt, her næppe vil være at erholde. Imidlertid skal i hver Henseende forsøges, hvad som er muligt.

I dette Øjeblik modtager jeg Deres Majestæts Befaling af 22de d. M. ved Kurér Mariboe, i hvilken Anledning jeg er pligtig at tilføje: 1) Rygterne ere endnu modsigende, og det vil blive vanskeligt, om ej umuligt, at erholde fornødne Efterretninger til rette Tid. Imidlertid har jeg herom paa ny anmodet General Krogh snart at paaskynde hans Operation, hvoraf min dependerer. 2) Udkast til min Proklamation skal med næste Kurér allerunderdanigst oversendes. Den af Feltkommissariatet i Gothenborg afsluttede Kontrakt er overleveret Provideringskommissionen. Priserne ere vel høje, Kvantiteten af Salt, som næsten udgaaet, aldeles ej tilstrækkelig, da der, nøje regnet, udfordres mere end ti Fold saa meget, og Betalingen, som ommeldt, umulig, naar den ej kan ske med Landets Produkter. Jeg haaber endnu nogle Gange at kunne modtage Deres Kongelige Majestæts Befalinger gjennem Sverig.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.