Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-07-04)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 4de Juli 1809 1 ).

Deres Depeche af 27de Juni imodtog jeg med Kurér Røsler. Jeg er Dem meget erkjendtlig for at lade komme nogen fra Norge i s. 103 dette Øjeblik. Hvor interessant det end var, tror jeg det ej passende. Jeg tror ogsaa at kjende alt. Jeg liaaber, at de seneste Foranstalt- ninger vil afhjælpe Manglen saa vel paa Penge, som paa Korn. Skulde Trangen til Salt endnu kræve et overordentlig Middel, saa haver jeg intet imod, at man lader indkjøbe Salt i Gothenborg. Imidlertid tror jeg, at man ved at tage dette Sted vil faa mange Ressourcer og særdeles mange engelske Varer. Manglen paa Heste er et slemt Onde, men jeg er vis paa, at De ved alle mulige Ind- skrænkninger vil søge at raade Bod paa meget.

I Henseende til Pengene, som mangle, da har jeg beordret Grev Schimmelmann at anskaffe svenske Penge for Armeens første For- nødenhed ; han tilskriver Regeringskommissionen denne Sag betræffende. I øvrigt haaber jeg, at Norges Stilling ej bliver saa kritisk, som den maaske i andre Øjeblikke haver været.

Jeg véd nu intet at tilføje uden de varmeste Ønsker for Sagen og for Dem selv.

Deres altid hengivne
Frederik R.