Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-07-09)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 9de Juli 1809 1 ).

Min kjære Kaas! Jeg haver modtaget med megen Fornøjelse Deres Depeche af 2den Juli. Det er en stor Lykke, at Tænkemaaden saaledes har forandret sig hos Prinsen. I Sandhed havde mtet mere bedrøvet mig end at se ham selv styrte sig i en Afgrund, og det til Skade for det Offentlige. Nu haaber jeg, at han kjender de Snarer, man havde lagt for ham, og at Sagen for Fædrelandets Vel er reddet.

Der staar nu blot tilbage, at Prins Christian August kan blive betids underrettet om Russernes Stilling for at kunne angribe og besætte den muligste Del af Sverig og dertil særdeles Søhavnene. Jeg kan ej skaffe andre Efterretninger end dem, jeg kan erholde fra Petersborg og ved de Rejsende, der tage her fra igjennem Sverig til Norge. Men da dette langt fra ikke er nok, bør man fra Sverig selv søge Kanaler, hvorfra man erfarer alt.

Hvad Norges Providering angaar, da skal intet af mig blive udsat, der kan bidrage til dette Maal, og jeg haaber, at De vil indsé, at alt sker for at opnaa denne Hensigt.

Deres hengivne
Frederik R.

14*