Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-07-09)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 9de Juli 1809 1 ).

Deres Rapport af 3dje Juli haver jeg imodtaget med Kureren, Lieutenant Frost. Oberst Posses Forslag tror jeg ej, at man bør indlade sig videre paa, end at forsikre ham, at saa længe Vaabenstilstanden varede, vilde man vise den nøjagtigste Reciprocitet imod de Svenske, saaledes at enhver Ting, de gjorde os til Villighed, skulde blive med lignende Velvilje gjengjældet. Dog undtages derfra, at rejsende Svenske eller fremmede fra Sverig kommende Rejsende ej kan tillades uden Overenskommelse at betræde den norske Grænse, ligesom ej heller regelmæssig Postgang kan bevilges. Efterretningerne fra Rusland ere følgende: General Stedingk er ej, som mange formodede, ankommen til Åbo, da han formodentlig ej har faaet Passerne; thi Vilkaarene, paa hvilke disse skulde kunne gives ham, vare: først Havnenes Lukning for de Engelske, for det andet Finlands Af'staaelse til Rusland, samt at Ruslands Allierede skulde tiltræde ved Negociationerne.

Sverig har, hvad Havnenes Lukning betræffer, aldeles afslaaet dette Forlangende, hvilket jeg alt i mine tidligere Depecher har underrettet Dem om. End videre beretter Kammerherre Blome, min Minister i Petersborg, at Systemet er uforandret, at det fast er besluttet, at om end Negociationer blive besluttede, skal Operationerne ved Armeen imod Sverig vedblive, indtil at de svenske Havne ere lukkede for vore Fjender.

Maatte De dog have godeSpioner i Sverig! Jeg kan ingen andre Midler bruge at forskaffe Dem nyt fra Sverig uden fra Rusland eller ved de Personer, jeg sender Dem, som jeg hver Gang befaler at erkyndige sig om alt, hvad jeg finder fornødent at underrette Dem om. Gud give, at mine Tropper snart kunde være i Besiddelse af Gothenborg, og at alle Havne maatte være lukkede for de Engelske; thi da først kan jeg sige mine kjære Nordmænd sikrede for al mulig Mangel og Fjenden sket det vigtigste Afbræk.

Deres Bekjendtgjørelse finder jeg meget god og hensigtspassende.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.