Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-07-08)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 8de Juli 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefalden, soin var at indmelde. Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling ved Kommandør Sølling. Et Exemplar al de svenske Aviser, som indeholder en Rapport af den svenske General Wrede, vedlægges. 1 ) Af samme og de sig evig modsigende Rygter lader sig formode, at Russerne ej ere rykkede videre frem. Ved deres Langsomhed og nu, da Kommunikationen over den bottniske Havbugt ved Englænderne og den svenske Skjærgaardsflaade er bleven vanskelig, ere ingen betydelige Fremskridt fra deres Side at formode. De Svenskes Svar til Rusland, som ellers var afsindigt, de umiskjendelige Kjendetegn, at den franske Armé er i Knibe, lader mig frygte, at Rusland forandrer Parti, og at deres Armé trækker sig tilbage. Om og naar det bliver muligt for General Krogh at indrykke, kan jeg ej bestemt indmelde; der sker sikkert, hvad som er muligt. Med Længsel imødesér jeg Deres Kongelige Majestæts Befalinger med næste Kurér. Jeg haaber ved disse tillige Afhjælp af de sidst ommeldte væsentligste Mangler. Deres Majestæt tilgiver, at jeg paa ny bringer dette i Erindring. Maatte denne uvisse Stilling snart naa en Ende!

Af Kommandørkapitajn Sølling er mig bleven meddelt Fortegnelsen paa de, som under 28de Juni ere af Deres Majestæt blevne benaadede med Danebrogsordenen, og hvorfor jeg vover at bevidne min allerunderdanigste Taknemmelighed. Da Deres Majestæt allernaadigst har lovet, at de, som for at have udmærket sig ere blevne befordrede, skulle erholde Ordenen, saa er det min Pligt at bringe Major Arntzen af den søndenfjældske Skiløberbataillon, Major Arild Huitfeldt, Kapitajnerne Spørck og Magnussen af det søndenfjældske Infanteriregiment i Erindring, anbefalende dem allerunderdanigst til Deres Majestæts Naade.

Enroleringschefen, Kapitajn Lassen, har anmodet mig om at indrække vedlagte allerunderdanigste Ansøgning og at anbefale samme s. 112 til allernaadigst Bønhørelse. Jeg holder dette for Pligt, da jeg skylder Kapitajnen det Vidnesbyrd, at han siden Krigens Begyndelse har ud- mærket sig ved Aktivitet og Iver i Opfyldelsen af de ham paaliggende Pligter, men fortrinlig ved Organisationen af Kystværnet m. m. i det ham anbetroede Distrikt. Jeg vover herved at forny min til Deres Majestæt for ham og Kapitajn Fabricius, som er iblandt de ældste i denne Klasse i Deres Majestæts Søetat, som begge ere Deres Maje- stæts Naade fortrinlig værdig, indgivne allerunderdanigste Forestilling.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.