Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Frederik von Krogh FRA: Frederik 6 (1809-07-14)

Fra Kongen til Krogh.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 14de Juli 1809. 2 )

Jeg takker Dem meget for Deres Rapport af 1ste d. M., hvoraf jeg ser de gode Foranstaltninger, De haver truffet til den vigtige Plans Udførelse. Maatte blot alt saaledes føje sig, at den vigtigste Forbindelse i alt kunde tilvejebringes, da vil det lykkeligste Udfald krone Deres Bestræbelser for det almindelige Vel og Statens Ære.

Dersom det er Dem muligt at komme i Correspondance med vores Gesandt i Petersborg, Kammerherre, Storkors af Danebroge, Baron Blome, da vil det være i mere end én Henseende nyttigt; thi De kan da underrette Prins Christian August om det politiske, han ellers næppe fra mig kan faa at vide.

Deres hengivne
Frederik R.