Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-07-14)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 14de Juli 1809. 3 )

Deres Rapport, som jeg modtog ved Kureren, Lieutenant Klee, dateret den 8de d. M., har jeg modtaget den 12te hujus.

Det er saare ubehageligt, at man ingen sikre Efterretninger haver fra Rnsserne, samt at deres Planløslied i Operationer gjør alt s. 114 fra den Side mulig. Gud give, at det maatte lykkes General Krogh at sætte sig i Forbindelse med dem.

15

Dersom nu ingen fysiske Hindringer gjør det umuligt, maa De indrykke, bemestre sig Gothenborg og alt, hvad dér er af engelsk Ejendom, samt bortføre særdeles det, der er fornødent for Norge, og alle de Skibe, der maatte kunne erobres, og saa bortføre til Norge. Wenersborg og Klaraelven besættes, i det mindste med Observationsposter; thi her kan man vel ej have andet Princip, end: Lykkelig er Besidderen!

Dette er fornødent, først for at, naar det kommer til Negociationer, da at kunne med Fynd tale med, for det andet [for] at lukke disse vigtige Havne for Fjenden, for det tredje for at faa de Fordele, disse Havne have haft ved de derværende Oplag, som bør tages, og endelig, at derved lidet eller intet voves, da Besætningen er liden, som i disse svenske Egne kan gjøre Modstand, og at man, i Tilfælde at Russerne skulde begaa den Dumhed at trække sig tilbage, og de Svenskes hele Magt blive brugt mod Norge, let kan trække sig tilbage og gjøre al Bevægelse mod Norge umulig, først fordi, at intet maa og kan blive tilbage i Sverig for at operere med, da alle Magasiner borttages af vore Tropper, for det andet, at Aarstiden bliver vanskeligere for alle militære Bevægelser fra svensk Side.

Det forstaar sig, at General Krogh maa paa samme Tid og efter den meget gode Plan gjøre Bevægelsen mod Jemteland og Herjedalen samt sætte sig efter Planen ved Jerpe, hvilket vil gjøre Foreningen med Russerne lettere og give den fornødne Jalousie til den svenske Armés venstre Flanke, som er vendt imod Russerne, hvor det nordenfjældske med Strejfkorps vil kunne skade den svenske Armé. Overalt — nytter den hele Expedition ej andet end at bortføre Skibe og Varer, er dette allerede meget vundet.

Fra Rusland ere Efterretningerne endnu de samme; men jeg nægter ikke, at jo før Sagen med Sverige er endt, desto roligere kunde man imødesé Evropas Begivenheder og den Krig, hvorudi vi ere indviklede; thi Kejseren af Ruslands liden Energi kan let fordærve alt i Norden. Man maa derfor smede, medens Kullene endnu ere varme.

Jeg véd meget vel, at mange ansé Napoleon i Knibe. Jeg er ej af denne Mening; han er først aldeles Herre af Donauen, som jeg tror Erkehertugen havde kunnet forhindre. Napoleon venter vist blot paa Russernes Ankomst til Mähren for at angribe den svækkede østerrigske Hær, som haver saa mange detacherede Korpser og derfor næppe kan gjøre koncentriske Bevægelser.

Fra Elben meldes, at nogle engelske Brigger ere ankomne, og at de med 350 Mand haver taget de ubetydelige Batterier ved Cuxhaven samt bortført, hvad der var af Artilleri og andre Ting. End videre synes det rimeligt, at den større Expedition er rettet til Weseren, og at denne udgives for at bestaa af 20—30000 Mand. Denne vil formodentlig, som sædvanlig, komme for sildig.

s. 115 De af Dem i Forslag bragte Riddere skal erholde Hæderstegnet, ligesom og Kapitajnerne Lassen og Fabricius skal forfremmes til Kommandørkapitajner.

Hosfølgende Brev til General Krogh vilde Deres Durchlauchtighed dechiffrere og derefter tilsende ham samme in originali.

Deres altid hengivne
Frederik R.