Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-07-14)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 14de Juli 1809. 1 )

Det glæder mig altid at blive forsikret om den herlige Stemning i den norske Nation; den Arbejdsomhed og de Fremskridt, Agerbruget alt haver gjort, vil betydelig bidrage til Norges sande Vel i Fremtiden. Maatte alle de Foranstaltninger, som ere trufne til Norges Providering for i Aar, aldeles opfylde mine Hensigter, da tør jeg forsikre, at ingen Mangel vil blive. Den tabellariske Oversigt, De gjør over Norges Agerbrug, vil vist være af yderste Nytte, naar det aarligen iværksættes; thi deraf kan man bedst se Norges Ressourcer, og hvad der i denne Gren endnu kan virkes til dette Riges Gavn.

Min i Dag afgivne Befaling til Prins Christian August er følgende: at indrykke i Sverig, saafremt ej fysiske Umuligheder viser sig derfor. Dette er saare fornødent, thi naar Gothenborg er tagen, har vi sat os i Besiddelse af en vigtig Havn; vi kommandere denne hele Kyst, og vi tage den anden Linie fra Gothenborg, Wenersborg, Wenersøen, langs Klaraelven. I Jemteland og Herjedalen indrykke de nordenfjældske Tropper. Skulde vi dog nødes at gaa tilbage, da bør alt indrettes saaledes, at al Forfølgelse saa vel sø- som landværts bliver umulig, da alle de Remedier, de Svenske have, bør bort- fjærnes til Norges Grænser. Lev vel og fornøjet.

Deres hengivne
Frederik R.