Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-07-21)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 21de Juli 1809. 1 )

Omendskjønt jeg intet har at underrette Dem om, som angaar Tjenestesager, saa ansér jeg det dog for fornødent at holde Dem i Løbet af de store Begivenheder. s. 116 Baron Stedingk skal have erholdt Pas 1 for at rejse til Petersborg, men Kejseren, herover fortrydelig, kontramanderede det og befalede, at om han ankom til Frederikshamn, skulde han forbydes at rejse længere. Russerne ønske at ende Sagen med Sverig, men til Lykke hindrer de Svenske selv heri mere, end man havde haft Grund at formode, da de idelig svare i en næsten persiflerende Tone til Russerne. De vil ej aflade med England; vi have endnu i disse Dage haft det Syn, at tre Orlogsskibe, 1 Fregat og 1 Brig laa ved Malmø for at proviantere og fylde Vand. Det er blot Tvang, der kan bringe disse Herrer til at forlade det engelske Parti.

15*

Ved Egersdorf ere de østerrigske Hære slaaede. Napoleon, som var Mester af Donauen, passerede denne paa 4 Steder og slog dem. Denne Krig nærmer sig sin Ende, hvis Følger ere usigelig større, end Freden ved Tilsit var det.

Ved Cuxhaven have de Engelske med 3 à 400 Matroser forstyrret de derværende franske Batterier, men strax derpaa forladt Stedet. Rygtet gik, at 180 engelske Skibe laa den 12te d. M. ved Helgoland, men siden har man intet hørt derom; formodentlig er Landgangen, som man taler saa meget om, bestemt for Holland.

Deres altid hengivne
Frederik R.

2