Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-07-16)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 16de Juli 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Kort forinden Kureren, Lieutenant Friis, skulde afgaa, erholdt jeg følgende Efterretninger, hvorved han er bleven opholdt.

1. En Oberstlieutenant Skøldebrand, som ankom med Depecher fra Statsraad Adlersparre nogle Timer efter, at han var anmeldt, havde ikke flere Opdrag end de Depecher, hvoraf der herhos følger Gjenpart, men som jeg, da de ere blevne mig som hemmelige anfortroede, maa søge om ej at blive benyttede eller publiques, og af mit Svar, hvilket jeg ønsker maa finde Deres Majestæts allerhøjeste Bifald. 1 Det er affattet efter min Overbevisning og den, at man ej s. 120 aldeles maa bryde, for at kunne benytte det i paakommende Tilfælde. Mit Forhold bestemmes af Deres Majestæt, men skulde Deres politiske Stilling gjøre det nødvendigt pro tempore at forafskedige mig for Sygelighed med mere, da skal jeg altid vise mig Deres Majestæts Tillid værdig og tro de Pligter, jeg skylder mit Fædreneland. Mine Hensigter er Deres Majestæt bekjendte. Saa ugjærne jeg vilde antage denne Rolle, som gjør mig sikkert og mit Rygte muligen til et Offer, saa er dog intet mig saa dyrebart, som jeg ej var villig at ofre Fædrenelandets Sag.

2. General Kroghs ene Kolonne er rykket til Jerpeskansen i Jemteland, de øvrige ere kontramanderede. Efterretningen om Russernes Inaktivitet og Tilbagemarche indløb for sent. I alt Fald erholder man herved sikre Efterretninger, og disse maa bestemme vort Forhold. Detachementet ansés som et Strejfkorps eller souteneres, naar Russerne rykke frem. Jeg skal søge i denne Henseende at berolige s. 121 de Svenske. Ved at referere mig til min anden med Dagsposten afsendt Rapport, maa jeg end mere ansøge om Deres Majestæts Befaling snarest muligt. Høslætten er begyndt, Høsten følger umiddelbar. Magasinerne ere udtømte inden September og Tilførsel inden den Tid usikker, om ej ved Fjendens strænge Blokade og Røverier usandsynlig for de væsentligste Artikler. Russernes Fremskridt ere ej at formode forinden Vinteren, fordi hverken Subsidier eller Forstærkning kan tilføres. Deres Indolens, Uvidenhed og Egensind fordærver alt. Sikkert forene de dem ikke med de Norske ved Støttingfjældet.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.