Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-07-28)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 28de Juli 1809 1 .

Deres Rapporter af 21de Juli haver jeg rigtig modtaget. Det er unægteligt, at Beholdningerne ej ere store, men naar man har Hensyn s. 131 paa, at Juli og Avgust Maaneder næsten altid maa være de vanskeligste, og desuden tages Hensyn paa de gjorte Foranstaltninger til Norges Providering, tror jeg, at man kan berolige sig for Mangel. Disse Foranstaltninger ere følgende:

Regeringskommissionen er avtoriseret at udstede Lejdebreve for nevtrale Skibe; jeg selv bar udstedt Lejdebreve. Korn er indkjøbt saa vel i Østersøen som [i] Archangel. Kjøbmændene ere under Haanden tilladt at overlade deres Skibe til Fremmede, hvorved Farten fortsættes, etc. etc. Desuden ligger betydelige Forraad i Jylland færdig til Udskibning, saa snart man ved Hjælp af mørke Nætter kan begynde Farten til Norge. End videre bruges nevtrale Skibe og hjemmehørende norske Skibe til at proviantere Norge, hvilket sidste dog maa hjælpe, omendskjønt særdeles norske Skibe ej kan ventes at komme alle til Norge igjen. Jeg beklager meget den skete Marche til Jemteland, som, uden at den souteneres, eller at Indmarchen var sket fra det Søndenfjældske, aldrig var nyttig eller hensigtssvarende.

Indmarchen til Sverig er, som jeg alt saa ofte haver igjentaget, fornøden, naar enten Russerne ej aldeles forlade Sverig eller [ej] fysiske Umuligheder indtræffe.

En Sag tror jeg endnu at burde bemærke, nemlig: Dersom den engelske Expedition, hvorom endnu intet vides, end at den præpareres og skulde være færdig den 15de Juli, virkelig skulde være bestemt til at angribe Sjælland, saa haaber jeg at kunne med mine Tropper maale mig med de Engelske. Skulde derimod de Svenske forene sig med dem, hvad vilde da Kampen ikke blive forskjellig, omendskjønt de dog skulde finde den kjækkeste Modstand? Disse Bemærkninger tror jeg dog at burde gjøre Dem som ej uvigtige, for at føle Nødvendigheden af et Angreb imod de Svenske fra norsk Side.

Generalmajor Tawast, som fører Kommandoen i Skaane, har paa mit Forlangende, om General Prins Frederik af Hessen kunde rejse igjennem Sverig til Norge, svaret, at han strax ved Modtagelsen af Brevet havde tilmeldt det sin Konge for at faa de fornødne Forholdsregler,

Deres hengivne
Frederik R.