Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik Julius Kaas (1809-07-21)

Fra Kaas til Kongen.
Christiania, den 21de Juli 1809.

Allernaadigste Konge.

Prinsen er ikke at bevæge til at rykke ind i Sverig. Hans Grunde overtyde mig ikke, og mine virke ikke paa ham. Han øjner Vanskeligheder s. 132 og Farer, som jeg ikke finder; men jeg tror derimod, at meget taler for denne Marche, ikkun den sker med Raskhed og Klogskab. Gothenborg tilbyder flere Ressourcer til at afhjælpe vor Mangel, end man venter.

17*

Jeg har til det sidste Øjeblik for Kurerens Afgang haabet at kunne bringe Prinsen paa andre Tanker og derfor udsat min allerunderdanigste Skrivelse til Deres Kongelige Majestæt. Prinsens Grunde erfarer Deres Kongelige Majestæt af hans Depeche. Mine Modgrunde tillader Tiden mig nu ikke at anføre; men da jeg har meddelt Prinsen dem skriftlig og udførligen, saa skal jeg allerunderdanigst fremsende Kopi deraf med Baron Wedel 1 . Jeg har saa megen Tillid til Prinsens s. 133 Retskaffenhed og rigtige Omdømme, at jeg bør tro, hans Mening er den rette og sande. Deres Kongelige Majestæt har i ham en redelig s. 134 og tro Tjener med den bedste Vilje. Fejler han, saa er det, fordi han uheldigvis har truffet paa et urigtigt Synspunkt. For mig er denne Prinsens Vægring højst ubehagelig; thi jeg er vant til at adlyde. Jeg kjender Deres Kongelige Majestæts Befaling og bør derfor tale et alvorligt Sprog. Det er kun Deres Majestæts Tilfredshed med s. 135 mig, som har givet mig Mod og Kraft til at udholde min nuhavende Stilling.

Allerunderdanigst
Kaas.