Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-07-24)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 24de Juli 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Etter at det sidst ommeldte Svar var givet, meldte sig Oberst Grev Mørner som Kurér med den i Afskrift vedlagte Skrivelse af Hans svenske Majestæt 1 . Uagtet jeg til Deres Majestæt alt har indmeldt min Formening om den hele Stilling, har jeg dog troet at burde oppebie Deres Majestæts Resolution, forinden jeg kunde afgive et afgjørende Svar Jeg har altsaa tilladt Grev Mørner paa en otte Dages Tid at rejse til Skien, hvor han som Fange har Bekjendtskab, og dér at oppebie min videre Bestemmelse, da jeg tør haabe inden den Tid at erholde Deres Majestæts allernaadigste Resolution.

Vedlagte Melding fra General Krogh 2 overrækker jeg Deres Kongelige Majestæt med blødende Hjærte. Jeg lader Regeringskommissionen samle. Sammes Forestilling vil sandsynlig indsendes tillige.

Mindre foruroligende er følgende Efterretninger fra Sverig, og fordi de komme der fra, og som jeg erholdt i Anledning af, at jeg for at erholde sikre Efterretninger havde benyttet nogle fra private Folk indkomne Breve for at sende en Parlementær alt 8 à 10 Dage, forinden jeg havde erholdt Statsraad Adlersparres sidst ommeldte Skrivelse. Staffeldt havde medgivet et intetsigende Kompliment[brev]. Disse ere: 1) at den vestre Armé er paa Tilbagemarche til Edda, at alt dette Korps er temmelig lig vores Styrke, 2) at den sidste store Expedition var bestemt til Sjælland, hvor de, uagtet overmægtig, sikkert godt vil blive modtaget.

Maatte Deres Kongelige Majestæt altid være forsikret, at intet kan udslette den Taknemmelighed, jeg skylder Dem, at i min s. 137 Alder og ved mit Temperament Forfængelighed og Æresyge ej er min Skjødesynd, at mit eneste Ønske, det eneste, jeg ofrer alt, er at hævde min Karakter, da vil min Fremgang aldrig miskjendes, og Deres Kongelige Majestæt hos mig endog finde en Undtagelse, for saa vidt de fleste lade sig lede ved Egoisme. Jeg tør med Overbevisning forsikre dette, jeg tør vove at ytre dette for en Konge, som selv ofrer sig for Fædrenelandet, som elsker sit Folk, som agter og beskytter sine tro Embedsmænd, og naar han har Prøver paa deres gode Vilje, Iver og Troskab, ej ved enkelte Menneskers Indflydelse lader sig bevæge til Mistillid. Da vores nuværende Stilling udfordrer Deres Majestæts hastigst mulige Resolution, forsikret, at Deres Kongelige Majestæts Allierede ere underrettede om Norges Trang, at disse kan bedømme dets Kræfter, have vi anmodet Præsident Kaas at indhente Deres Kongelige Majestæts Resolution personlig. Han rejser i Morgen, og skal ham medgives en mere detaileret Beretning efter de Grundsætninger, hvorom vi i Kommissionen ere overenskomne. At alle Ressourcer ere stoppede, har tillige med Øjeblikkets Trang foranlediget os at vove dette Skridt, anseende det for en hellig Pligt at give Deres Kongelige Majestæt en nøjagtig Underretning om Landets kritiske, ja fortvivlende Stilling.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til Holsten.