Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik Julius Kaas (1809-07-24)

Fra Kaas til Kongen.
Christiania, den 24de Juli 1809.

Allernaadigste Konge.

Norges Stilling bliver hver Dag mere og mere betænkelig. Det er nødvendigt, at Deres Kongelige Majestæt erholder snart en sand og nøjagtig Skildring deraf, og da jeg tror at kunne nogenlunde opfylde dette vigtige Ærende, saa har jeg ikke taget i Betænkning at efterkomme Hans Durchlauchtighed Prins Christian af Augustenborgs og den kongelige interimistiske Regeringskommissions Anmodning, at rejse til Kjøbenhavn for allerunderdanigst at forestille samme og indhente Deres Majestæts allerhøjeste Befalinger.

Jeg opnaar derved mit kjæreste, mit højeste Ønske paa denne Tid, det at erholde en allernaadigst Samtale med Deres Majestæt, og skulde jeg fejle ved at foretage denne Rejse uden Deres Majestæts allerhøjeste Tilladelse, saa tør jeg dog vente af Deres Majestæts Mildhed og Naade at finde Tilgivelse derfor i Betragtning af mine Hensigter, som ikke ere eller nogen Tid kunde være andre, end de af alle Kræfter at befordre alt, hvad som efter min ringe Skjønsomhed kan fremme Deres Majestæts Vilje og mit Fædrelands Vel.

18

s. 138 Ved denne Overbevisning tiltræder jeg da rolig min Rejse i Morgen Eftermiddag den 25de Juli og haaber at kunne allerunderdanigst fremstille mig for Deres Majestæt om Lørdagen den 29de Juli.

Allerunderdanigst
Kaas.