Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-07-25)

Bogens indhold
Afsender:
Christian August, Frederik Julius Kaas, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Marcus Gjøe Rosenkrantz og Regeringskommissionen
Modtager:
Frederik 6
Afsendelsessted:
Oslo
Brevudgiver:
Carl Theodor Sørensen, 1824-1914
Dato:
1809-07-25
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Fra Regeringskommissionen til Kongen.
Christiania, den 25de Juli 1809.

Til Kongen.

Alt ofte har det været en tung Pligt for os at saare Deres Majestæts landsfaderlige Følelser med allerunderdanigste Forestillinger om den Nød, som siden Krigens Begyndelse har trykket det norske Folk, og om de Ulykker, som dagligen haver truet at ville knuse det.

Men aldrig har en mere bydende Nødvendighed aftvunget os disse Forestillinger end nu, da Kornmangel hersker i næsten alle Norges Distrikter, da Hungersnød alt har indfundet sig i nogle, da Magasinernes Tilstand gjør klækkelig Hjælp umulig, da Armeen meget snart maa opløses af Mangel paa Levnedsmidler, da en afgjort Misvæxt berøver alt Haab om den Undsætning, som en god Høst kunde skaffe, da Englænderne gjøre betydelig Tilførsel fra Archangel til Trondhjem og Bergen umulig, da den fjendtlige Blokade paa de sydlige Kyster er strængere end nogen Sinde.

Alle disse ulykkelige sammenstødende Omstændigheder, tillagte de ødelæggende Følger, som Krig, Dyrtid, de vigtigste Næringskilders Tilstopning og Pengevæsenets Forfald medføre (hvis Skildring vi ej ansé for passende at igjentage), gjøre Norges Forfatning saa fortvivlet, at vi ej kunne andet end være af den allerunderdanigste Formening, at et bestemt og raskt Skridt maa ufortøvet gjøres for at redde Deres Majestæts norske Rige.

Det eneste Skridt, hvorved Norge endnu kan reddes, er efter vor bestemte Overbevisning en Vaabenstilstand til Lands og til Vands, forenet med saa fri Handel som muligt. Uden at dette Skridt uopholdeligen iværksættes, indsé vi ikke, at vi med den bedste Vilje og den største Iver kunne virke noget til Norges Redning; thi naar Hungersnød, Elendighed og Fortvivlelse, som ikke kunne afværges, dersom nærværende Stilling skal vedvare, tage Overhaand, formaa Lovene kuns lidet endog hos det bedste og troeste af alle Folk.

Jeg, Præsident Kaas, som har den Lykke personligen at overlevere Deres Majestæt denne allerunderdanigste Forestilling, vil mundtligen meddele de Oplysninger, hvormed vi ej vove her at trætte Deres Majestæt.

I den kongelige interimistiske Regeringskommission for Norge.

Allerunderdanigst
Christian,
Prins til S. Holsten.

Kaas. Rosenkrantz. Wedel Jarlsberg.