Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-08-06)

Bogens indhold
Afsender:
Frederik 6
Modtager:
Christian August, Frederik Julius Kaas, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Marcus Gjøe Rosenkrantz og Regeringskommissionen
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Carl Theodor Sørensen, 1824-1914
Dato:
1809-08-06
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Fra Kongen til Regeringskommissionen.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 6te Avgust 1809.

Vi have ved Kancellipræsident Kaas modtaget Vor Regeringskommissions Skrivelse, som ej var sat i Sifre.

Vi finde Os ej foranlediget til at indgaa en Vaabenstilstand. Regeringskommissionens Ressort var det og aldeles uvedkommende at bedømme.

Derimod have Vi udgivet en Anordning for, at Kaperfarten indskrænkes; Vi vil, at de nevtrale Rettigheder haandhæves, ja Vi vil, aʇ Regeringskommissionen skal anvende alle de Midler, den har, efter bedste Skjønnende til at befordre Norges Providering. Ligeledes ville Vi, at der nøje skal vaages over, at omendskjønt Kaperier vare den bedste Kontrol imod Indførsel af engelske Varer i Vort Rige Norge, dog samtlige Øvrigheder og Toldsteder samt alle militære Befalingsmænd paasé, at ingen engelske Manufaktur- og Kolonialvarer indføres i Vort Rige Norge.

Herefter I Eder haver at rette.
Befalende Eder Gud.
Frederik R.