Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-08-20)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 20de Avgust 1809 1 ).

Deres Durchlauchtigheds Depecher af 7de og 14de Avgust haver jeg rigtig imodtaget.

20*

s. 156 Det gjør mig meget ondt at have skrevet, saa vel til Dem, som til General Krogh, Ting, som maatte være Dem ubehagelig, men Sagen kunde jeg ej forbigaa med Stiltienhed, da jeg nødvendig maatte besvare de gjorte Spørgsmaal. Jeg kan aldeles ej ansé Dhrr. Generaler og Stabsofficerer af den norske Armé som Dommere i en Sag, som blot kan henhøre til de højere militære Operationer, grundede paa den Statsklogskab, jeg tror at have maattet følge. Jeg skal med Glæde tie over denne Gjenstand, saa længe Deres Durchlauchtighed vil gjøre det; thi min ubegrænsede Agtelse for Dem skal være lige saa urokkelig som hidindtil, og det uansét, at vi have haft en aldeles for- skjellig Anskuelse af Tingene.

Deres Svar til Kongen af Sverig og til Adlersparre ere aldeles efter mit Ønske. Jeg beder Dem være forvisset om, at jeg i ethvert Tilfælde hellere ser den svenske Krone paa Deres Hoved, end paa nogen anden Prinses, og naar blot Freden var, vilde fra min Side ingen Hindringer lægges i Vejen.

Af mit Brev til Regeringskommissionen vil De erfare, at alt sker, som er muligt for at proviantere Norge, og at selv svenske Skibe dertil bruges.

Prins Frederik af Hessen, min Svoger, er afrejst fra Fladstrand den 14de Avgust KL 2 om Eftermiddagen i en svensk Fiskerbaad, bemandet med duelige Søfolk, ført af Lieutenant og Danebrogsridder Tuxen. Vinden var god, Vejret mørkt.

Englænderne ere da landede paa Øen Walchern; men den gode Modstand, de finde, og den Mængde Tropper, der ile til Holland fra Frankrig, synes at bebude, at Englænderne næppe ville have betydelige Fordele.

Krigen imellem Frankrig og Østerrig mene mange at skulle begynde igjen, men videre véd man endnu ej med Bestemthed.

Jeg haver haft den Ubehagelighed, at 180 Mand Marinere have forladt Christiansø efter at have mishandlet Kommandanten, fornaglet Kanonerne etc.; men alt er i Orden igjen og Øen i god Forsvarsstand, omendskjønt denne Øs Besætning er saa meget mindre. Men den skal snart faa den fornødne Forstærkning saa vel her fra som fra Bornholm.

Herved følger en Depeche fra Kammerherre Baron Blome, min Minister i St. Petersborg, og en Correspondance imellem Statsminister Grev Bernstorff og den svenske Minister Baron Engeström.

Deres Durchlauchtigheds
altid hengivne
Frederik R.