Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-08-20)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 20de Avgust 1809.

Jeg kan ej andet end takke Dem for Deres Omhu, med hvilken De haver behandlet den bevidste delikate Sag. Jeg er, for saa vidt s. 157 mig angaar, meget vel tilfreds med Prins Christian Augusts Svar til Kongen af Sverig og til Adlersparre.

Prins Christian August berører idelig Sagen, som jeg ansér for af ham at være bleven forsømt. Jeg har da atter maattet sagt ham min Mening om samme. Det var næsten at ønske, at han søgte paa en eller anden Maade at trække sig ud af en Stilling, som hverken kan være ham selv eller nogen behagelig at vide ham i. Jeg sender ham med denne Kurér Correspondancen mellem Grev Bernstorff og Baron Engestrøm. Den sidste søger ej at give bestemt Svar, men blot at udsætte og udtrække Sagen i Langdrag. Jeg har end videre sendt ham en Depeche fra Blome i Petersborg, hvori han indberetter, at Romanzoff har sagt ham, at. de Svenske deklarerede, at deres Forening med Norge var nær ved Hjælp af Prins Christian August. Man ser deraf, hvorledes de Svenske søge at benytte endog Løgne til deres Fordel.

Sagen med Kjøbmand Faye er nu i Orden, ligesom ogsaa flere Midler ere trufne til Norges Proviantering, hvilket i Sandhed er for mig den vigtigste Gjenstand.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.