Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik FRA: Frederik 6 (1809-08-20)

Fra Kongen til Frederik af Hessen.
Hovedkvarteret Kjøbeuhavn, den 20de Avgust 1809.

Jeg haver intet nyt at underrette Deres Durchlauchtighed om, men mig er i dette Øjeblik intet saa vigtigt som Efterretningen om Deres lykkelige Ankomst til Norge.

Prins Christian August har jeg tilskrevet og atter maattet berøre den ubehagelige Materie.

Hans Stilling er saadan, at man bør lette ham enhver Hindring for at trække sig ud af hans forunderlige, sørgelige Forfatning, hvori han selv modvilligen har styrtet sig.

Hermed følger den hele Correspondance imellem Grev Bernstorff og Baron Engestrøm, som og en Depeche fra Blome. Den første viser, at de Svenske vil vinde Tid, den anden baade, hvorledes de Svenske tale til det russiske Hof, og hvorledes dette bedømmer Prins Christian Augusts Handlinger.

Landgangen i Holland af de Engelske vil nu næppe frembringe vigtige Resultater, da de Franske meget forstærkes fra Frankrig.

Krigen imellem Østerrig og Frankrig synes endnu ej at være endt, omendskjønt Rygtet om Vaabenstilstandens Opkyndelse endnu ej er stadfæstet.

s. 158 Marinernes Opstand paa Christiansø er en saare ærgerlig Tildragelse. De besatte Fortet, mishandlede Kommandanten og deres Officerer, fornaglede Kanonerne og rømte. Alt er nu igjen i bedst muligste Forsvarsstand, og jeg søger at forstærke Garnisonen saa vel fra Bornholm som her fra med Søfolk.

Deres altid hengivne Ven
Frederik R.