Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik (1809-08-17)

Fra Frederik af Hessen til Kongen.
Christiania, den 17de Avgust 1809.

Allernaadigste Konge!

Deres Kongelige Majestæt indberettes allerunderdanigst, at jeg i Aftes Kl. 10½ den 16de dennes lykkelig er ankommen til Christiania efter at have tilbragt 44 Timer paa Rejsen imellem Fladstrand og Tronvigen, ½ Mil fra Moss, paa en svensk Fiskerbaad, som Lieutenant Tuxen har ført tæt under den svenske Kyst forbi en engelsk Konvoj, og som jeg ikke noksom kan anbefale Deres Majestæts Naade for hans udviste gode Konduite, Klogskab og Omsorg paa denne Rejse.

Jeg kjørte til Feltmarskalken, til hvem jeg meldte min Ankomst, som modtog mig med megen Venskab og Glæde, men sagde mig tillige, at hans Stilling var saa ubehagelig som mulig, og at han derfor ikke sov nogen Nat rolig, da Norge kun var provianteret til næste Maaneds Udgang, og dersom Vaabenstilstanden ikke bliver forandret til 3 Ugers Opsigelse, vidste han ikke, hvorledes det skulde blive med Norge, da man i saa Fald kunde permittere saa mange Folk, som muligt, for derved at spare deres Underholdning af Magasinerne. End videre sagde han, at han havde besvaret det svenske Hofs Andragende efter Deres Kongelige Majestæts senest givne Befalinger, hvorover han syntes at være meget taknemmelig. Han nærer endnu det Haab at forene de tre Riger ved at afgive den svenske Krone til Deres Kongelige Majestæt. Jeg har fundet ham i det hele meget distrait som en, hvis Hoved er sysselsat med mange Ting, og gik han uden at vente Svar fra én Materie over til den anden. I Dag var han hos mig; jeg forlangte hans Befalinger betræffende min nærværende Kommando, hvorpaa han svarede, at allerede i Dag vilde han give Befaling til alle Regimenter, Korpser, Kommandantskaber at indsende deres Rapporter og Meldinger direkte til mig og modtage hans Befalinger ved mig.

s. 159 Saa meget jeg har kunnet mærke saa vel paa min Rejse som her, saa er Feltmarskalken almindelig afholdt.

Allerunderdanigst
Frederik, Prins til Hessen.