Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-08-18)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 18de Avgust 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

De i min sidste Rapport indmeldte Depecher bleve ved Grev Mørner afsendte. Jeg skrev tillige det en chiffres vedlagte Brev til Statsraad Adlersparre 1 ), læggende til Grund, som anført, at Parlementæren Anckarsvärd ej havde villet opgive sit Andrag til Major Stabell. Den egentlige Grund var, at jeg vilde, at de Svenske selv skulde andrage paa Udvidelse af Vaabenstilstanden, for ej at lade mærke vores Trang. Jeg havde til Parlementæren ladet ytre indirekte som privat, hvor ubehageligt det var, at vi stod mod hverandre foruden at slaas i en Tid, hvor Folkenes Velfærd i Høsten gjorde i begge Riger Hjempermittering i Distrikterne ønskelig.

Jeg gav Major Darre, som jeg hermed afsendte, det samme Opdrag, i Fald de skulde tale til ham i denne Henseende, for, naar de androg herpaa, at ytre, at han hertil ej havde nogen Befaling fra min Side, ej var nøje underrettet om mine Tanker, men at han skulde indhente samme og oppebie mit Svar i Kongsvinger. Inden den Tid haaber jeg at erholde Deres Kongelige Majestæts Befaling, som jeg venter liver Time; thi jeg maa formode efter Prins Frederiks og Kancellipræsidentens Ytringer, at det ej kan være Deres Kongelige Majestæts Hensigt for Øjeblikket at rykke ind.

Jeg har indmeldt oftere, at jeg ikkun ansaa ét Middel til Norges Redning i dette Øjeblik, nemlig Vaabenstilstanden. Ingen Tilførsel s. 160 af Korn er ankommen. Jeg har ikkun ét Ønske, nemlig det, at mine Handlinger altid maatte finde Deres Kongelige Majestæts Bifald. Nylig erholder jeg Kommunikation om det Svar, som vil gives paa Bernstorffs Depeche. Jeg giver aldrig Svar paa disse Ouverturer. Jeg haaber paa Grund heraf, at mit Svar er kommet i Tide, og at det andet Svar, som afgjørende, snart vil følge, da de, som staa i Spidsen i Sverig, deres Existence er sat paa Spil.

Jeg har at indmelde, at Prins Frederik af Hessen i Forgaars Aftes er ankommen, og at Deres Majestæts Befaling pr. Cirkulære i Gaar er efterlevet. Lieutenant Tuxen af Søetaten har ført ham over.

I dette Øjeblik kommer Major Darre tilbage; han indmelder, at Adlersparre har anmodet om, at min Skrivelse som officiel ved Rigsdagen maatte benyttes. Jeg har ladet svare, at jeg ej kunde have derimod at erindre, at dens Hovedindhold uforfalsket blev bekjendt. Han har tillige ytret, at han ønskede en Forlængelse eller Udvidelse af Vaabenstilstanden, og at det aldeles dependerede af os. Endnu er ingen Kurér ankommen. Maatte vi endelig nu være saa lykkelig snart at erholde den.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.