Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-08-27)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenliavn, den 27de Avgust 1809 1 ).

Jeg kan aldeles ej finde en Vaabenstilstands Afsluttelse fornøden eller raadelig, først fordi vi alt have en saadan, for det andet fordi vi underhandle om Fred. Jeg tror ej heller, at de Svenske vil angribe os; de vilde i Sandhed ej spinde Silke derved.

Meget ønskeligt var det, om Deres Durchlauchtighed lod en Sag bero, som jeg alt længe bar underrettet Dem om at være mod min Vilje; tydeligere kan jeg dog næppe skrive det, end som jeg ved forskjellige Lejligheder har ytret det for Dem. Desuden har jeg alt for lang Tid siden bedet Dem at henvise alle Underhandlinger med Sverig til mig, som dog vel er den eneste, der kan underhandle nu. Særdeles synes Deres Stilling at kræve denne Forsigtighed, som jeg endnu en Gang maa anbefale Dem at vaage over.

Jeg gjør alt, hvad der staar i min Magt for at proviantere Norge. Jeg lader Korn føre paa svenske og paa nevtrale Skibe der hen, og jeg haaber, naar det tillægges, at mørke Nætter snart vil tillade vores egne Skibe igjen at fare, at afhjælpe den største Trang.

Deres hengivne
Frederik R.