Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik FRA: Frederik 6 (1809-08-27)

Fra Kongen til Frederik af Hessen.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 27de Avgust 1809 1 ).

Prins Christian har atter begyndt at negociere. For det første er det upassende, men særdeles i den dobbelte Stilling, han selv har indarbejdet sig i. Jeg har atter maattet tage Bladet fra Munden og sige ham min Mening derover.

Vi have atter faaet Depecher fra Rusland, som jeg ej vil sende, da de blot ere haarde paa hans chapitre og denoncere ham aldeles. Hans Uforsigtighed og Uklogskab fremlyse dog mere end decideret Uredelighed.

Jeg gjør, hvad jeg kan. for Norges Proviantering. Den Tanke beskæftiger mig dagligen; men om jeg reusserer, det vil Tiden lære.

Vaabenstilstandens Fornyelse synes mig ej fornøden endnu, saa længe vi negociere om Freden.

Maanedslisterne for Deres Durchlauchtigheds Inspektion sender jeg ej, da de ej bør passere Fjenden.

Deres hengivne Ven
Frederik R.