Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik (1809-08-27)

Fra Frederik af Hessen til Kongen.
Christiania, den 27de Avgust 1809.

Deres Kongelige Majestæts Depecher har jeg modtaget. Jeg har flere Gange søgt at overbevise Feltmarskalken, at det var bedst, at han forlod Norge for derved at tilintetgjøre alle over ham udspredte Rygter; men han vedbliver at paastaa, at alt vilde være tabt, om han gik her fra. I Dag forsamlede han Præsident Kaas og mig hos sig, for at forlange vort Samtykke i Forandringen af Vaabenstilstanden til 3 Ugers Opsigelse; jeg deklarerede mig i Begyndelsen derimod, men foruden de anførte Grunde af Feltmarskalken, at man i saa Fald kunde permittere den største Del af Armeen og derved spare betydelig paa de kongelige Magasiner, som ellers kun naa til næste Maaneds Udgang, som og derved at bestride Landbruget, stemte ogsaa Præsident Kaas derfor, stolende paa hans Samtale med Baron Armfelt, som Deres Kongelige Majestæt vil erfare af hans Depecher; saa gav jeg i saa vidt efter, at den foreslaaede Vaabenstilstand vel kunde negocieres, men ikke afsluttes førend Deres Kongelige Maje s. 162 stæts nærmere Befaling, og ansér jeg det som det største Bevis paa Deres Kongelige Majestæts Naade snart at kunne modtage den for at komme ud af den nærværende penible Forfatning. Jeg vilde allerede have berejst Stillingen af Tropperne, men Feltmarskalken bad mig opsætte det noget, da det kunde gjøre Fjenden opmærksom og lede paa den Tanke, at vi vilde foretage noget imod dem; imidlertid agter jeg dog mod Enden af Ugen at foretage samme. Det er ubehageligt, at jeg ikke ejer en Sadel og, hvad dertil hører, ej heller kan faa til Kjøbs her, da jeg maatte efterlade den største Del af min Bagage og alle mine Folk paa én nær i Fladstrand. Jeg ansér det for min Pligt at melde Deres Kongelige Majestæt, at hele Armeen er yderst slet munderet og er færdig at mangle alting i den Henseende, uden at vide, hvordan man kunde erstatte det. Det vilde være ønskeligt, om Mariboes Forslag til en Klædefabrik blev antaget, hvorved han tror sig i Stand til at forsyne den norske Armé med det fornødne Klæde til Munderinger og Underklæder, og Transporten fra Danmark i Krigstilfælde er yderst vanskelig. Videre har jeg intet at melde, men anbefaler mig i Deres Kongelige Majestæts Naade.

21

Allerunderdanigst
Frederik, Prins til Hessen.