Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik FRA: Frederik 6 (1809-09-04)

Fra Kongen til Frederik af Hessen.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 4de September 1809 1 )•

Deres Depeche af 27de Avgust haver jeg rigtig modtaget. Feltmarskalk Prins Christian Augusts Ønske at forlænge Vaabenstilstanden, for saa vidt det Terminen af Opsigelsen betræffer, kan jeg blot bifalde, for saa vidt at det findes uomgængeligt fornødent for Landets Tarv, og i dette Tilfælde er jeg nødsaget, saa upolitisk jeg end finder det, at give mit stiltiende Samtykke dertil.

Hvad Armeens Munderingsvæsen betræffer, da ere de Lister, jeg haver, af den Natur, at jeg maa tro, at Armeen er vel forsynet. Jeg sender derfor, paa det at denne saa vigtige Gjenstand kan oplyses, hoslagte Liste, som Generalmajor Haxthausen (hvis Navn forties) haver givet mig, som er sammendragen af de norske Rapporter og Efterretninger, som ere indløbne ved Generalkrigskommissær Birch. Jeg maa anbefale Dem den nøjeste Oplysning af denne Sag.

Deres hengivne Ven
Frederik R.