Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-08-28)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 28de Avgust 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Jeg er pligtig at erkjende Modtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 20de d. M. ved Lieutenant Wegener.

Efter at have modtaget Deres Kongelige Majestæts i denne Befaling ommeldte Ordre til General Krogh, forlangte jeg bemeldte Generals Svar paa 6 á 7 Spørgsmaal, hvilke jeg vedlægger allerunderdanigst 1 ). I Henseende til Vejene til Dalarne maa jeg tilføje følgende. Der gives ikkun 2 Veje, som af os kunne benyttes, her fra Grænsen der hen, nemlig den fra Røros afgaaende Vej til Fæmund og Vesterdalselven eller saakaldte Trysil-Vejen, som støder sammen med den fra Elverum kommende, og denne Vej var efter den i Røros stationerede Oberst Bangs Rapport i denne Tid af Aaret ikkun for Fodgængere at passere, ellers impassabel, og den, som gaar fra Hoff Sogn over Midtskog, Dalby til Malung ved Østerdalselven i Dalarne, en Kløvvej til 10 á 12 Marchedage igjennem ubeboede Egne. En Kjørevej findes først, naar man kommer til Philipstad, og som fører til Falun.

Det har aldrig været min Methode at indhente over givne Ordres Subalternes Formening, naar det gjælder politiske Gjenstande og de almindelige Operationer. Mit Ønske havde ikkun været, at de ommeldte Officerer maatte afgive deres videtur om Muligheden at subsistere efter at være rykket ind i Sverig, da de til Dels havde indsendt de forskjellige Rapporter, til Dels havde den end mere nødvendige detailerede Kundskab om Landet, det Lokale og Ressourcer. Jeg havde vovet at ytre dette Ønske, da jeg haabede, at dette maatte afgjøre, om jeg havde urigtig ansét Sagen eller andre, som herom have forestilt Deres Kongelige Majestæt, en Sag, som i min Stilling maatte være mig højst magtpaaliggende.

Deres Kongelige Majestæts mig meddelte Forsikring af Deres Naade erkjender jeg med fuld Taknemmelighed, da jeg saaledes er forvisset, at Intriganterne have tabt Spil, og at disse ej sky noget for at naa deres Hensigt. Dette haaber jeg om kortere eller længere Tid at kunne fyldestgjørende bevise, da jeg er mig bevidst at have og fremdeles skal søge at være enhver Retskaffens Agtelse værdig. Efter Deres Kongelige Majestæts bestemte skriftlige Befaling, mig overbragt ved Kancellipræsidenten, og Prins Frederiks Ankomst er endnu ingen Vaabenstilstand afsluttet.

Vi have ventet den med Længsel, da jeg maatte ønske, at ovenmeldte Herrer med mig maatte dele Ansvaret. Jeg har flere Gange ytret min Overbevisning, at man enten maatte antage den tilbudne Vaabenstilstand eller strax slaa, for at dø med Kaarden i Haanden, s. 164 beller end at oppebie det Øjeblik, hvor man alene af Brødmangel maatte lade det ved Grænsen staaende Korps gaa ud af hverandre, men endog, som ommeldt, det hele øvrige Land var desarmeret, det samme Øjeblik, hvor Hungersnød var almindelig, hvor altsaa Fjenden havde fri Haand. Deres Kongelige Majestæts Befaling kan ikkun redde Landet, thi, De tilgiver allernaadigst, jeg skylder mig selv, ej end mere at paabyrde mig Skinnet af en troløs Forræder eller at give Intrigen Anledning dertil. Jeg ønsker, at Freden eller Vaabenstilstanden kunde give mig Anledning, foruden at kompromittere Deres Kongelige Majestæt eller skade Landets Interesse, offentlig at tale; og havde jeg forinden været underrettet om den russiske Depeches Indhold, da vilde jeg have givet andet Svar paa de Svenskes Andrag, som jeg højst ugjærne har besvaret, som ommeldt er. Deres Kongelige Majestæt har ønsket det, men naar Omstændighederne efter Freden tillade det, da haaber jeg at maatte tale som den Mand, hvis Ære yderst er krænket foruden at have fortjent det. Et nylig fra Statsraad Adlersparre til Major Darre indløben Brev vedlægges allerunderdanigst 1 ). Jeg sender Darre efter Aftale med Kancellipræsidenten og Prins Frederik i Dag hen for at anhøre og foreløbigen at aftale det fornødne. Saaledes forventer vi Deres Kongelige Majestæts Betaling om 8 á 9 Dage. Jeg skal bede Prins Frederik at lade alle de Jordbrugere permittere, som kan være indkaldet inden 8 á 10 Dage Jeg skal holde de fornødne Marcherouter parat, for at intet Øjeblik spildes. Betingelserne maatte være 3 á 4 Ugers Opsigelse, en Demarkationslinie, saa at ingen Tropper imellem Klara- eller Gøtaelven og Glommen burde samles foruden Fæstningernes Besætning, s. 165 ingen anden Anvendelse af Tropperne end Kysternes Forsvar, altsaa ingen imod vores Allierede, Handelen og Kommunikationen som hidindtil. Jeg beder Deres Kongelige Majestæt ved Deres Lands Interesse: Hør ikke paa de Løfter eller Forhaabninger, man har til at se de militære Magasiner forsynede til den Tid; 2000 Tønder Rug, det til Brød alene for 10 Dage, er alt, hvad som er ankommet i de sidste Uger. Her er Flotillen ej iberegnet. Der kan ingen klækkelig Tilførsel forventes inden Oktober, og alt er i 3 á 4 Uger udtømt. Jeg er pligtig at igjentage, at jeg ser intet Middel til at redde Deres Kongelige Majestæts Rige Norge for Undergang, end det ommeldte. Kunde Ofret af alt, hvad jeg formaar at byde for mit Individuum og af den større Del af Deres norske Armé, forekomme dette, da er, som jeg haaber ej at burde forsikre, vi alle beredte at opfylde vores Pligt, men tvungen ved yderste Mangel til dette Middel ved Fortvivlelse, lader sig intet saadant Resultat forvente. Enkelte Menneskers Hoved kunde ej vinde det tabte tilbage. Jeg er pligtig i min Stilling frimodig at ytre min Formening, og jeg tør vove at gjøre det til Dere Kongelige Majestæt, hvis Karakter jeg kjender.

21*

Prins Frederiks Nærværelse og Venskab, denne min redelige Vens Omgang, er en sand Trøst for mig i denne Forfatning, som jeg hjærtelig ønsker snart maatte endes. Deres Kongelige Majestæts Befalinger imødesés med Længsel af,

allerunderdanigst,
Christian, Prins til S. Holsten.