Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-09-04)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 4de September 1809 1 ).

Deres Durchlauchtigheds Depeche af 28de Avgust har jeg rigtig modtaget.

De Grunde, jeg haver anført for, at ingen fornyet Vaabenstilstand bør sluttes, kan jeg aldeles ej fravige. Skulde derimod Manglen fornødige, at man skulde forandre den nu havende Vaabenstilstand, saa bør det dog bestaa i Forandring af Opsigelsesterminen, som da kunde forlænges paa 3 á 4 Uger.

14 Dage maa ellers oplyse os om Underhandlingerne med Rusland, og det vil da først give det sande Lys i Tingene samt til fulde vise, hvad man i Fremtiden tør haabe af Nordens Forfatning.

s. 166 Deres Durchlauchtighed taler om at ville justifiere sig offentligt. Dersom dette skulde være Deres Ønske, naar Freden bliver, da skal jeg med Fornøjelse samle alle Papirer, for at jeg kan lade trykke de originale Dokumenter og derved give Deres Durchlauchtigheds Værk mere Interesse for Publikum.

Jeg har ellers aldrig endnu, som Deres Durchlauchtighed tror, forladt mig paa Løfter. Jeg véd heller ikke, paa hvilke jeg skulde forlade mig, eller hvilke jeg skulde kunne være i Besiddelse af.

Deres Durchlauchtighed vil indhente Erklæringer fra Deres Undergivne for at overbevise mig om Umuligheden af at have kunnet udføre Marchen til Sverig. Dette vil De vist. finde efter modnere Overlæg upassende i dette Øjeblik. Naar Freden kommer, saa kan De tage alle deslige Oplysninger.

Jeg føler ofte det ubehagelige i ej at være mit kjære Rige Norge nærmere. Gud, hvor gjærne havde jeg været der! og i disse kjække Mænds Spidse havde jeg turdet haabe at kunne udrette noget.

Deres Durchlauchtigheds hengivne
Frederik R.