Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik Julius Kaas (1809-08-22)

Fra Kaas til Kongen.
Christiania, den 22de Avgnst 1809.

Allernaadigste Konge!

Uagtet der ikke er bestemt nogen Kurérs Afgang til Kjøbenhavn, saa tillader jeg mig dog allerunderdanigst at udfærdige denne Depeche for det Tilfælde, at en Kurér maatte afgaa før min Tilbagekomst fra en Rejse, som jeg agter at tiltræde i Nat, og hvortil Deres Kongelige Majestæt vil allernaadigst finde Anledningen i den herhos vedlagte Correspondance. 1 )

s. 167 Den Proposition, som gjøres mig, at møde General Armfelt ved Grænsen, har jeg ikke troet at burde forkaste, omendskjønt Prins Christian August meget fraraadede saadant. Vel er den højst besynderlig, vel kjender jeg General Armfelts Letsindighed; men jeg kjender ogsaa hans bestandige Urolighed og Hang til Intriger, samt at han er ganske mod Adlersparre og nu nøje forbunden med dennes store Fjende Adlerkreutz. Enhver Splid, som kan frembringes mellem de herskende Partier, ansér jeg gavnlig for Deres Kongelige Majestæt og for mit Fødeland. Dette og den Inquietude, som visse Personer vise i Anledning af Manderfeldts Skrivelse og min Beslutning at rejse, har just bestemt mig dertil.

Jeg haaber, at Deres Kongelige Majestæt vil allernaadigst finde, at mit Svar er affattet saaledes, at det paa ingen Maade kan kompromittere mig, og jeg beder Deres Kongelige Majestæt tillige være forsikret om, at jeg nøje skal overveje hvert Ord, som jeg siger, og blot høre og blot prøve uden paa nogen Maade at indlade mig i noget.

Prins Frederiks lykkelige Ankomst her til har meget glædet mig. Mellem ham og Prins Christian August synes at herske den bedste Harmoni, derimod ikke saa megen mellem Prins Christian og mig. Han har vist megen Mistillid til mig efter min Hjemkomst fra Danmark, forlangt min skriftlige Erklæring ved alle Lejligheder, hvilket har foranlediget en ikke behagelig Correspondance mellem os, som skulde efter Prinsens Forlangende forelægges Deres Kongelige Majestæt. Men jeg havde i Gaar Bevis paa, at hans fortræffelige Hjærte sejrer over Forstanden; thi han kom til mig og efter en mundtlig Explikation forlangte, at alt maatte være glemt og Correspondancen kasseres. Skade, at den Mand er ført ind i en Labyrinth, hvis rette Udvej han ikke kan finde. Det er en ædel Mand.

Deres Kongelige Majestæt erholder vist Beretninger fra saa mange Kanter om Landets Forfatning i det hele, at jeg ansér det s. 168 ufornødent at tale noget om den Sag. Manglen er vist stor for Øjeblikket; men Høsten har begyndt, den giver snart Ressourcer for nogle Maaneder, og det øvrige maa man haabe af Forsynet og af de store Foranstaltninger, som Deres Majestæt allernaadigst har gjort til Norges Forsyning. Den Svage lader Modet synke; den kraftfulde Mand opretholder det ved alle de Forhaabninger og gode Udsigter, som han kan opdage.

Allerunderdanigst
Kaas.