Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-09-04)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 4de September 1809 2).

Min kjære Kaas! Jeg haver rigtig imodtaget Deres Depeche af 22de og 26de Avgust. Jeg ser deraf den Samtale, De haver haft med s. 171 Baron Armfelt. Jeg maa aabenhjærtigen bekjende, at jeg ej ret véd, hvad Armfelt vil, om han vil styrte Adlersparre, eller om han hemmelig holder med ham; thi begge ville Vaabenstilstanden.

Det bedste er at svare Armfelt, at da man alt paa en Maade var i Negociation med Kongen af Sverig, kunde De for Tiden ej indlade sig i noget bestemt, men at De ønskede, at Armfelt som Deres gamle Ven holdt Dem au courant af Sagernes Gang. Bortstøde tør man intet, men forlade maa man sig endnu mindre paa nogen.

Manderfeldt er Armfelts højre Haand, og denne har tilskrevet Grev Bernstorff i samme Tone, som Armfelt taler.

Prins Christian August, som vil — Gud véd, hvorfor — have Vaabenstilstanden forandret fra 2 Dages Opsigelse til 3 á 4 Ugers Opsigelse, haver jeg bevilget det i Tilfælde, at Armeen og Landet absolut kræver dette upolitiske Skridt. 14 Dage vilde ellers have lært os, om det var fornødent eller ej; thi Russernes Negociationer ere dog nu i Gang.

Jeg haver bragt i Erfaring, at de norske Kjøbmænd skal i Gothenborg have faaet engelske Licencer, men at disse arme Folk ere bedragne; thi det skal være falske Licencer. De engelske Søofficerer have Kjendetegn paa de rigtige og falske og have Befaling at opbringe alle dem, der ere forsynede med de falske. Prins Christian truer med at ville lade trykke en Justificationsmemoire. Jeg har bedet ham at opsætte dette til Freden; thi da vilde jeg, naar han lod trykke, selv lade trykke alle Dokumenter, jeg havde om disse Sager, for at gjøre denne Bog eller Memoire mere interessant for Publikum.

Kjøbmand Faye har tilskrevet Generalmajor Haxthausen og beklaget sig over, at man ej havde tilstaaet ham samme Fordele som Gram; men heri fejler han aldeles. Han tror ogsaa, at Udførselen fra Sjælland er tilladt; dette er ej heller Tilfældet, men blot enkelte Ladninger har jeg tilladt at afgaa her fra med svenske og nevtrale Skibe.

Deres altid hengivne
Frederik R.