Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-09-26)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 26de September 1809 1 ).

Deres Rapporter af 3dje og 10de September haver jeg rigtigt modtaget. Jeg ser deraf Deres Ønske snart at faa en Forandring i Deres Stilling. Jeg ønsker det Dem af Hjærtet. Den nu fore- staaende Fred med Sverig giver dertil ogsaa bedst Anledning, da De derved maa afgaa for at kunne modtage den Værdighed, hvortil De er valgt, og som aldeles ej er at forene med Deres nuhavende Stilling.

Ihvorvel jeg er overbevist, at Kancellipræsident Kaas hverken kan have brugt de Udtryk, som han beskyldes for, eller engang af Dem burde mistænkes for sligt, saa er desuden den hele Sag aldeles partikulær, som jeg er vis paa snart ved Mænd af saa gode og rene Egenskaber vil blive klaret, og Enstemmighed til min Tjenestes Nytte blive Følgen deraf.

Den Overenskommelse mellem Dem og min Svoger glæder mig meget. Saa nøje bekjendt med Dem begge, som jeg er, stolede jeg ogsaa derpaa.

Til Norges Proviantering gjøres alt. Maatte det blot lykkes! Mange svenske Skibe have Lejdebreve fra mig, og intet Skib ankommer, uden at det faar Retourladning med Korn og Proviant til Norge.

Hvad Vaabenstilstanden betræffer, da forbigaar jeg denne Materie, da De alt véd, hvor vidt De kan gaa i denne Sag med de Svenske.

Deres altid hengivne
Frederik R.

24