Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-09-22)

Fra Christian August til Kongen.
Frederikshald, den 22de September 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I Bilagene tager Undertegnede sig den allerunderdanigste Frihed s. 188 at overrække den sluttede Konvention 1

C. H. Anckarsvärd, N. Darre.

Öfveradjutant, Öfverstelieutenant og Riddare af Kongl. Svärd-Orden. Overkvartermester ved Hs. Kgl. Majestæt Kongen til Danmark og Norges Generalkvartermesterstab samt Ridder af Danebrog.

Denna öfverenskommelse, rörande en militair vapenhvila emellan Sverige och Norrige, gillas och antages till alla delar från svenska Sidan. Foranstaaende militære Konvention ratificeres herved i alle dens Punkter ogKlausuler for samtlige under min Kommando staaende Tropper.

Gustafsvik, den 15de September 1809. Kongsvinger, den 17de September 1809.

Georg Adlersparre.
Statholder og commanderande Generaladjutant öfver västra Arméen. Christian, Prins til Slesvig Holsten, Statholder i Norge og Feltmarskalk.

) tillige med den af Major Darre i denne Henseende førte Correspondance 2 ).

24*

s. 189 Jeg har i Ensforstaaelse med Prins Frederik maattet gjøre dette Skridt i Medfør Deres Kongelige Majestæts sidste Befaling, da alt s. 190 den 25de flere Artikler, men fortrinlig Brødet, som behøvedes for hele Styrken, vilde have fejlet, og da, foruden et ubetydeligt Kvantum med et Par Jagter, intet Tilførsel, for saa vidt os bekjendt, var ankommen fra Danmark eller Østersøen. Til Dels for at lette Negociationen, til Dels efter Prins Frederiks Ønske, har jeg troet at burde vove at underskrive Dokumentet. Maatte dette ej misbilliges af Deres Kongelige Majestæt. I øvrigt er de Svenske flere Gange igjentaget, at Konventionen var aldeles militærisk, ej politisk, at jeg paa denne Grund ønskede, at den ej maatte indføres i de offentlige Blade eller publiceres ved Trykken. Deres Kongelige Majestæt vil allernaadigst erindre, at i den forrige Konvention vores Allierede ej kunde benævnes ; ved dennes 3dje Kondition er det forekommet, at disse Tropper ej kan anvendes mod vores Allierede, da vi ej bindes ved samme, thi Røros er mundtlig regnet blandt de befæstede Stæder, og de, som afløse ved Frederiksværn, regnes til Fæstningens Garnison. De svenske Tropper gaa i Dag ud af hverandre, vores i disse Dage. Maatte jeg være saa lykkelig, at dette Skridt, gjort med den bedste Vilje, maatte finde Deres Kongelige Majestæts Bifald. Efter Dislokationen komme de trondhjemske Trupper til Røros, de bergenhusiske til Garnison i Kongsvinger og til Frederiksværn. Saaledes bliver det mulig, om behøves, inden 3 Uger at have dem samlet paa de Bestemmelsessteder, hvor fra de nu afgik. At Russerne have trukket sig med Tab til Piteå, at Statsraad Adlersparre er afgaaet som Negociateur til Jønkøping, er for os Nyheder, som Deres Kongelige Majestæt alt maa være bekjendt.

s. 191 Uvis, om det er bleven anført i min sidste Rapport, er jeg pligtig herved allerunderdanigst at tilføje, at nogle Dage, før den her ommeldte Sammenkomst og Aftale fandt Sted, mig af Statsraad Adlersparre blev officiel kommuniceret, at han havde overtaget Kom- mandoen en Chef over den saakaldte vestre eller her langs Grænsen staaende Armé.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten. 1 )