Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-10-08)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 8de Oktober 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Jeg er pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 26de f. M. ved Major du Plat. I øvrigt er siden min sidste Rapport intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt.

Fra Sverig haves intet sikkert og intet Rygte af Betydenhed foruden, at Freden med Rusland skal være publiceret og en russisk Kurér være passeret gjennem Sverig til Kjøbenhavn. Saa meget er vist, at svenske Skibe alt tage engelsk Licence. Rygtet gaar, at der skal være betydelig Gjæring i Sverig, thi Armeen og endnu mere Kjøbmandsstanden skal være misfornøjet med Freden. Et andet Rygte, som dog kommer fra Kjøbenhavn og ej er sikkert, siger, at Adlersparre var gaaet ud af Statsraadet, og at Armfelt var kommen i hans Sted. Skulde dette være Tilfældet, og flere Data stadfæste, at det russiske Parti har sejret, da tillader Deres Kongelige Majestæt, at jeg under Forvending af Sygelighed udsætter at antage dette Andrag, og at for det første jeg gjør en Rejse udenlands. Maa jeg strax antage det, da ønsker jeg paa flere Grunde, men fornemlig med Hensyn til min individuelle Stilling, forinden personlig at kunne opvarte Deres Kongelige Majestæt, og at det ved samme Lejlighed maatte være mig tilladt at tilbringe nogle Uger i Augustenborg hos min Familie, et Ønske, hvis Opfyldelse paa mere end én Grund for min nuværende og tilkommende Stilling er af yderst Vigtighed, og som jeg derfor tør haabe vil finde Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Bifald.

Signalerne forkynde, at nogle faa Skibe ere ankomne, men hvor mange, vides ikke med Vished.

s. 192 Om mit Forhold med Kancellipræsidenten maa jeg allerunder- danigst referere mig til min sidste Melding med fuld Tillid til Deres Kongelige Majestæts Retfærdighed og Naade! Jeg har aldrig, som jeg forhen har ommeldt, fæstet Lid til dette almindelige Rygte, eller i al Fald ej kunnet holde mig fornærmet; men det maa tillades mig at bemærke, at jeg ej begriber, paa hvad Grunde denne Mand vægrer sig at gjøre et offentlig Skridt for at redde sin Ære. I øvrigt lider Deres Kongelige Majestæts Tjeneste ikke, da Sagerne af nogenledes Vigtighed cirkulere til Regeringskommissionens enkelte Medlemmers Betænkning.

Skibet „Favorit“ er kommen tilbage fra England med dets Besæt- ning og 100 udvexlede norske Matroser. Saa snart Forhøret er ind- løbet, skal den detailerede Rapport allerunderdanigst indsendes. Af Skibets Besætning skal 5 til 6 Mand være blesserede, hvilke dog nu skulle være i Bedring og uden Fare. Den af de Engelske begaaede og til Deres Majestæt indmeldte Fremgang ved Hasvig har Regeringskommissionen troet at burde offentlig bekjendtgjøre i Budstikken, allerunderdanigst forhaabende, at dette vil finde Deres

Majestæts allernaadigste Bifald.

Allerunderdanigst
Christian. Prins til S. Holsten.