Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Frederik (1809-10-08)

Fra Frederik af Hessen til Kongen.
Christiania, den 8de Oktober 1809.

Allernaadigste Konge!

Deres Majestæts Depecher og Breve af 26de September haver jeg ved Overkvartermester du Plat rigtig modtaget.

Prins Christian August tror nu snart at kunne se sin nye Bestemmelse i Møde, og da han i den Henseende gjærne vil handle efter Deres Kongelige Majestæts Vilje, saa er han i Tvivl, om han skal modtage de svenske Deputerte her eller i Kjøbenhavn, for der at blive forestillet af Deres Kongelige Majestæt som Tronfølger af Sverig, siden Deres Kongelige Majestæt har haft den Naade, at gjøre det til en af Fredsbetingelserne.

Jeg har bedet ham ikke at tage nogen Beslutning, som kunde være Deres Kongelige Majestæt ubehagelig, og paa hans Forlangende har jeg den Ære at tilskrive Deres Kongelige Majestæt dette. Han ønsker ogsaa at faa Insignierne som Storkommandør, da han endnu ikke har modtaget samme. Uenigheden med Præsident Kaas vedvarer endnu, saa megen Umage jeg end har gjort mig for at forene dem.

Efter den nye Vaabenstilstand er alle Depot- eller Landeværnsbatailloner opløste, og disse som de tvende aggershusiske, det oplandske og [det] thelemarkske Infanteriregiment samt de lette Infanterikompagnier og Skiløberkorpset hjempermitterede.

Paa Grænsen mod Sverig staar kun en Observationscordon af en Division norske Jægere og det lejrdalske lette Infanterikompagni.

I Kongsvinger ligger én Bataillon af Bergenhus, i Frederikshald det søndenfjældske og i Frederiksstad det nordenfjældske Infanteriregiment, som begge have hjempermitteret deres nationale Batailloner og alle Jordbrugere. Af den kombinerede Grenaderbataillon af 1ste Aggershus og oplandske Infanteriregiment er tre Divisioner i Aggershus, én i Kongsberg og Laurvig. Under Generalmajor Staffeldt ligger én Bataillon Bergenhus, den kombinerede Grenaderbataillon af 2det Aggershus og thelemarske Infanteriregiment, tre Divisioner af det norske Jægerkorps og et 3-Punds Fodbatteri. De 2 trondhjemske Grenaderbatailloner ere marcherede til Røros.

I Bergen ligger Resten af Regimentet og i Christianssand det vesterlehnske Infanteriregiment.

Formedelst den almindelige Omkvartering har jeg endnu ikke kunnet samle alle Efterretninger om Armeens Munderinger, som jeg paa min Rejse ved nogle Regimenter har fundet i maadelig og ved mange i slet Tilstand. Nogle haaber jeg snart at erholde og at kunne indsende Deres Kongelige Majestæt en fuldkommen Rapport desangaaende.

Allerunderdanigst
Frederik, Prins af Hessen.

25