Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik FRA: Frederik 6 (1809-10-21)

Fra Kongen til Frederik af Hessen.
Kiel, den 21de Oktober 1809.

I Gjensvar paa Deres Durchlauchtigheds Depeche tjener, at Prins Christian August kan gjærne rejse lige fra Norge til Sverig og tiltræde sin nye Post, saa snart han først formelig er afgaaet af Tjenesten og [har] erholdt sin Afsked, hvilket ham maa tilstilles, saa snart Freden er sluttet.

De trufne Foranstaltninger finde aldeles mit Bifald.

Disputerne med Kaas ere beklagelige. Skulde Kaas ej ved Vidner af de Tilstedeværende fralægge sig disse haarde Udladeiser og dette have Indflydelse paa hans Anseelse, saa bør Kaas under et eller andet Prætext rejse til mig i Kjøbenhavn, og der kan han tiltræde sin Post i Kancelliet og der arbejde under mig; thi jeg kjender hans Duelighed og Nidkjærhed.

Dette kan De gjærne forelæse Kaas Ord til andet. Han er en god og fornuftig Mand, som maa og bør tage sit Parti som Patriot og gjøre det, ham tjener bedst for min Tjeneste.

Deres altid hengivne Ven
Frederik R.