Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-10-18)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 18de Oktober 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Siden min sidste allerunderdanigste Melding er en svensk Parlementær med en Skrivelse fra Statsraad Adlersparre bleven mig tilstillet. Skrivelsen saa vel som Svaret vedlægges allerunderdanigst i verificeret Afskrift 2 ). Stifterne haver jeg underrettet, at Korn dér s. 197 var at erholde, for at benytte dette ved de meddelende Licencer. Maatte denne min Fremgangsmaade finde Deres Majestæts allerhøjeste Bifald. Den ligeledes denne Statsraadens Skrivelse vedlagte Fredstraktat imellem Sverig og Rusland maa være Deres Majestæt bekjendt, paa hvilken Grund jeg har troet det urigtigt at oversende samme.

Korntilførselen er hidindtil saare ubetydelig. Maatte det Rygte være usandt, at Kejseren af Rusland ej har ratificeret Traktaten, og at dette er Aarsagen, hvorfor de svenske Havne hidindtil staa aabne for Englændere og deres Krydsere. Til Norges Forsyning kan nu ikkun 6 til 7 Uger benyttes, forinden Vinteren gjør Havnene utilgængelige. En i dette Øjeblik fra Provideringskommissionen modtagen Fortegnelse over de siden 1ste September indkomne Kornvarer giver Undertegnede sig den allerunderdanigste Frihed at vedlægge 1 ).

s. 198 Efter at dette var sluttet, modtog jeg en Svarskrivelse fra Statsraad Adlersparre, som indeholder, at Caulincourt har offentlig erklæret sig mod den i Fredstraktaten de Svenske tilstaaede Frihed at indføre Kolonialvarer og Salt, at det russiske Ministerium derimod har erklæret sig end mere at ville udvide Handelsfriheden for Englænderne. Naar dette er sandfærdigt, saa giver det tilstrækkelig Lys om den politiske Stilling. Statsraaden farer fort at svare, at ved min lange Fraværelse det russiske Parti vedblev at machinere for at forandre Beslutningen i Henseende til Successionen, at de for nylig havde udspredt det Rygte, at jeg aldrig kom til Sverig, (et Rygte, som jeg er overbevist ej har sin Kilde i Sverig), at han derfor holdt efter Freden enhver Dag af Vigtighed, og det om saa mere i den nuværende politiske Krisis, at han derfor maatte raade og ønske, at min Rejse til Danmark, efter at Freden var sluttet, maatte opgives. Efter det forommeldte overbevist om, at Freden med os ej er saa nær, tror jeg at kunne opskyde Svaret i nogle Dage, inden hvilken Tid jeg tillidsfuld tør haabe at erholde Deres Kongelige Majestæts Resolution paa mit Andragende. Maatte det tillades mig forinden Freden og snarest mulig at rejse til Danmark! Mit Svar skal i al Fald blive overensstemmende med mine Grundsætninger, min Overbevisning om Pligt og min Karakter, som Deres Kongelige Majestæt kjender, og i den, at det er vigtig i min tilkommende Stilling ej at lade sig foreskrive Love og ej at vænne dem dertil. Alt modificeret efter Omstændighederne. At det her ommeldte ej bliver bekjendt for nogen anden, haaber tillidsfuld og allerunderdanigst

Christian, Prins til S. Holsten.