Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-10-25)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 25de Oktober 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt, end at et ej ubetydeligt Antal Skibe, hvoriblandt flere Kornskibe, saa vel fra Danmark som fra Sverig, ere ankomne i disse Dage. Med sand Glæde iler jeg foreløbigen at indmelde dette; den mere detailerede Beretning skal indsendes med næste Kurér.

Jeg er effen kommen tilbage med Prins Frederik fra en Rejse til Frederiksværn. Med Længsel forvente vi Deres Majestæts Befalinger, da ingen Kurér er ankommen.

Fra Sverig haves en, sandsynlig overdreven, Underretning om den dér herskende Gjæring, da de tre Stænder have forenet sig mod Adelen, s. 199 hvorefter Borgerkrigen var nær ved at udbryde. Man tilføjede, at under Haanden betydelige Armékorpser bleve samlede. Uagtet det synes overdrevent, ansøges dog allerunderdanigst om Deres Kongelige Majestæts Resolution, hvorledes vi i saa Fald have at forholde os, men fornemmelig naar et af Partierne skulde forlange de norske Deres Kongelige Majestæts Troppers Hjælp. Maatte dette blive Tilfældet, og Foreningen bevirkes!

I en af de engelske Aviser skal staa et Brev, skrevet her fra til Gothenborg, af det Indhold, at [vi,] da vi havde ophævet Kaperfarten, med Sikkerhed forventede, at England vilde lade vores, men fornemmelig vores Kornskibe gaa uforstyrret; naar denne vores Forventning derimod ej skulde blive opfyldt, da vilde vi, uagtet vi da saa’ os nødt til at indskrænke vores Handel, sikkert igjen tillade og end mere med yderste Anstrængelse forøge og opmuntre Kaperfarten. Der skal være tilføjet i de engelske Aviser, at jeg sandsynlig havde ladet indrykke dette i samme. Jeg forsikrer paa min Ære, at jeg til den Tid ej har været vidende om denne Skrivelses Existence og ansøger Deres Kongelige Majestæt at bevise mig den Naade, i Fald den ommeldte Skrivelse skulde have eller erholde nogen politisk Tendens, da at give denne min Erklæring, som jeg skylder min Ære og min Stilling, al mulig Publicitet.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.