Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-11-04)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 4de November 1809.

Allerunderdanigst Rapport!

Jeg erkjender med allerunderdanigst Taknemmelighed Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 21de f. M. I Følge heraf haver jeg opgivet min forehavende Rejse til Danmark, og imødesér jeg Deres Majestæts videre allernaadigste Befalinger. Men forinden jeg kan tiltræde min nye Bestemmelse, bliver det yderst vigtig for mig bestemt at være underrettet, hvorledes saa vel det franske som det russiske Kabinet have erklæret dem i dette Anliggende.

Det Mørke i Rygtet om Hr. Kancellipræsident Kaas kunde let oplyses, naar han vilde bekvemme sig til at lade afhøre ved Tingsvidne flere Personer af ommeldte Selskab, som siges om, at have hørt og udladt sig for ham over det ommeldte Udtryk. En eller flere Skrivelser af Personer af samme Selskab, som ej have hørt det, som Kancellipræsidenten producerer, bevise herover intet. Dette saa vel som nogle lignende Procedurer kan og vil ej fornærme mig; de foranledige mig ikkun, for saa længe jeg staar i Embedsforhold med ham, at forlange, at Hr. von Kaas fralægger sig det hans Ære krænkende Rygte.

s. 200 Smerteligere, uagtet rain Overbevisning og Selvfølelse sætte mig over Fornærmelse, har det været for mig, at han i samme Selskab, og hvilket flere vil kunne bevidne, har paastaaet og søgt at bevise, at jeg havde været ulydig mod Deres Kongelige Majestæts Befalinger at rykke ind i Sverig o. s. v., at han imidlertid havde prækaveret sig for Følgerne ved at nedlægge en Erklæring i Deres Kongelige Majestæts Arkiv, at det havde været muligt, da han havde været lige saa vel underrettet, lige saa vel havde sine Lister, som jeg, o. s. v.

Jeg bør, thi jeg frygter endnu at miskjendes i et Øjeblik, hvor jeg træder ud af Deres Kongelige Majestæts Tjeneste, hvor min eneste Attraa er at være overbevist om Deres Kongelige Majestæts naadige Tilfredshed med min ringe Tjenste, med blødende Hjærte og paa min Ære forsikre, at ikkun Mangel paa Levneds- og Transportmidler og paa Mandskab gjorde denne Indmarche fysisk umulig, eller naar det ubetydelige Korpses Undergang skulde forekommes, og jeg bør næsten formode, at Kancellipræsidenten var, eller for det mindste senere er bleven, overbevist om det urigtige i disse sine Anskuelser og Ytringer.

Fra Statsraad Adlersparre har jeg pr. Parlementær erholdt en Formular om Valgakten og Forsikringen. Begge ere i saadanne Udtryk, at jeg ej kan have noget derimod at erindre; mender er flere Gjenstande, hvorover jeg maa have nærmere Oplysning, forinden jeg kan antage dette Tilbud, og dette vil sikkert finde Deres Majestæts Bifald.

Den ved Brigaden Lowzow værende Feltpræst Storm har anmodet mig om at anbefale ham Deres Majestæts Naade til videre Befordring. Jeg vover at vedlægge de for ham talende Attester og holder det for Pligt herved at opfylde dette hans Ønske.

Ligeledes vover jeg her allerunderdanigst at bringe i Erindring, anbefalende Deres Majestæts Naade:

1) Den af mig for Kommandørkapitajn Sølling allerunderdanigst anbefalede Ansøgning om at erholde en passende Godtgjørelse for de ved de ham tilhørende Lodsbaade gjorte Priser, hvorpaa ingen Resolution er indløben.

2) Mit af Deres Majestæt i sin Tid allernaadigst approberede Forslag om Interimskommandantposten i Frederiksstad for Generalmajor Holst.

3) De tvende, flere Gange anbefalede og fortrinlig længe tjente, Regimentskvartermester Garben, der har tjent som Avditør, og Avditør Randulff, begge ved det nordenfjældske Regiment, og som begge have Deres Majestæts allernaadigste Løfte om, ved første forefaldende Lejlighed allernaadigst at komme i Betragtning til Befordring i det Civile.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.